CFO Agenda - ΕΣΠΑ: Η πορεία ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης της οικονομίας

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Strategic Investments

ΕΣΠΑ: Η πορεία ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης της οικονομίας

26 Ιουνίου 2013 | 09:19 Γράφει η Ελενα  Ερ΅είδου Topics: Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

Γιώργος Γιαννούσης, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Γιώργος Γιαννούσης, μίλησε στο CFO Agenda για την πορεία των έργων που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ, για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει αλλά και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

CFO Agenda: Στοίχημα της παρούσας κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη μέσω επενδύσεων, μεταξύ αυτών και κονδυλίων από το ΕΣΠΑ. Ποια είναι η συμβολή του ΕΣΠΑ;
Γιώργος Γιαννούσης: H ελληνική οικονομία αρχίζει να εξέρχεται από τη σοβαρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Η οικονομική ύφεση που συνεπάγεται η κρίση είναι μία σύνθετη διαδικασία, η οποία αντανακλά και τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν περιορισμένη δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων, εξαιτίας κυρίως της αδυναμίας πρόσβασής τους στο χρηματοοικονομικό σύστημα, από έλλειψη τεχνογνωσίας, από αδυναμία επέκτασης σε διευρυμένες αγορές.

Ο δρόμος για την ανάπτυξη και τη δραστική αντιμετώπιση της ανεργίας είναι η δημοσιονομική σταθεροποίηση, η προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών όπως: η μείωση της γραφειοκρατίας και των εμποδίων για την προώθηση των επενδύσεων, το άνοιγμα των αγορών και των κλειστών επαγγελμάτων, η αναμόρφωση του δημόσιου τομέα και οι αποκρατικοποιήσεις, ώστε να επιστρέψει η εμπιστοσύνη για τη χώρα μας στις αγορές και στους επενδυτές και να προσελκυστούν σημαντικές επενδύσεις που θα δημιουργήσουν και τις απαραίτητες θέσεις εργασίας.Η συμβολή του ΕΣΠΑ στην αύξηση του ΑΕΠ υπολογίζεται σε 0,5% με 0,6% περίπου ετησίως και ως εκ τούτου πρέπει να έχουμε κατά νου ποια μπορεί να είναι η συμβολή του στην εθνική προσπάθεια ανάπτυξης.

Σίγουρα μικρή αλλά όχι αμελητέα. Η τόνωση της επιχειρηματικότητας και της προώθησης της απασχόλησης των νέων αποτελεί έναν από τους στόχους του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, για το σκοπό αυτό έχει διατεθεί σε άμεσες επιχορηγήσεις ποσό 5,01 δις. ευρώ για την ενίσχυση 109.729 δικαιούχων μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευτεί 2,84 δις ευρώ καθώς τα επενδυτικά σχέδια πολλών χιλιάδων ΜΜΕ είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η υποβολή 24.000 προτάσεων από ΜΜΕ για τη συμμετοχή στη νέα δράση για την ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Με το πρόγραμμα αυτό ενισχύονται υφιστάμενες, νέες αλλά και υπό σύσταση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη την επικράτεια και προτίθενται να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και της Παροχής Υπηρεσιών, προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής καθώς και την απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης.

Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση διασφαλίζεται η διατήρηση αλλά και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της πολιτικής που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη μετάβαση δηλαδή από τις εφάπαξ επιδοτήσεις στην παροχή δανεισμού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους αλλά και την ανάγκη προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων ως εχέγγυο βιωσιμότητας των αναλαμβανόμενων επενδύσεων, το Υπ.Α.Α.Υ.Μ.Δ. έχει προχωρήσει στη δημιουργία μοντέρνων χρηματοδοτικών μηχανισμών.

Για το σκοπό αυτό, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της πρόσβασης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στη ρευστότητα, στο δανεισμό και στη χρηματοδότηση αποφασίστηκε η σύσταση του Ταμείου JEREMIE και του Ελληνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης-ΕΤΕΑΝ, τη μετεξέλιξη ουσιαστικά του ΤΕΜΠΜΕ. Στα δύο αυτά χρηματοδοτικά εργαλεία έχουν διατεθεί 710εκ. ευρώ, που μπορούν να διατεθούν και για τη χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης των επιχειρήσεων.

Για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της πρόσβασης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στη ρευστότητα, στο δανεισμό και στη χρηματοδότηση έχουν συσταθεί επίσης το Ταμείο χαρτοφυλακίου JEREMIE, και το Ελληνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης-ΕΤΕΑΝ (μετεξέλιξη ουσιαστικά του ΤΕΜΠΜΕ). Παράλληλα για την ενίσχυση της αστικής ανάπτυξης συστάθηκε: το Ταμείο χαρτοφυλακίου JESSICA, και για την ενίσχυση της αειφορίας και εξοικονόμησης ενέργειας το «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», ενώ με στόχο την βελτίωση της διεισδυτικότητας των προϊόντων επιμερισμού ρίσκου (FRSP) στην αγορά και με στόχο την κάλυψη των αναγκών της πραγματικής οικονομίας, αποφασίστηκε η διεύρυνση της επιλεξιμότητας των δανείων και σε δαπάνες κεφαλαίου κίνησης και συστάθηκε και το Ταμείο εγγυήσεων για ΜΜΕ (GUARANTEE FUND FOR SMEs).

Επιπρόσθετα, για την άμβλυνση των επιπτώσεων από την κρίση, το Υπ.Α.Α.Υ.Μ.Δ. έχει προχωρήσει στο σχεδιασμό ενός επιπλέον εργαλείου συμπληρωματικού με τα ήδη υφιστάμενα, από πόρους των διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΤΠΑ). Ειδικότερα αποφασίστηκε η δημιουργία ενός ταμείου ρευστότητας όπου το κράτος μέλος θα παρέχει εγγύηση 500εκ. ευρώ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕτΕΠ) η οποία με βάση τη συγκεκριμένη εγγύηση θα διαθέσει τουλάχιστον 1 δις ευρώ δάνεια στα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ώστε να αποκτήσουν επαρκή ρευστότητα για να παρέχουν με τη σειρά τους δάνεια σε Ελληνικές ΜΜΕ, που τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένη δυσκολία στην πρόσβαση χρηματοδότησης. Τα δάνεια θα είναι τόσο για την υλοποίηση επενδύσεων όσο και για την παροχή κεφαλαίου κίνησης, με ευνοϊκούς όρους.

Η σύμβαση με την ΕτΕΠ έχει ήδη υπογραφεί και σκοπός των δανείων αυτών θα είναι πρωτίστως η στήριξη των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούν επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε δράσεις του Ε.Σ.Π.Α και αντιμετωπίζουν έλλειψη ρευστότητας για κάλυψη των ίδιων κεφαλαίων.

CFO Agenda: Στοίχημα της παρούσας κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη μέσω επενδύσεων, μεταξύ αυτών και κονδυλίων από το ΕΣΠΑ. Ποια είναι η συμβολή του ΕΣΠΑ;
Γιώργος Γιαννούσης: H ελληνική οικονομία αρχίζει να εξέρχεται από τη σοβαρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Η οικονομική ύφεση που συνεπάγεται η κρίση είναι μία σύνθετη διαδικασία, η οποία αντανακλά και τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν περιορισμένη δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων, εξαιτίας κυρίως της αδυναμίας πρόσβασής τους στο χρηματοοικονομικό σύστημα, από έλλειψη τεχνογνωσίας, από αδυναμία επέκτασης σε διευρυμένες αγορές.

Ο δρόμος για την ανάπτυξη και τη δραστική αντιμετώπιση της ανεργίας είναι η δημοσιονομική σταθεροποίηση, η προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών όπως: η μείωση της γραφειοκρατίας και των εμποδίων για την προώθηση των επενδύσεων, το άνοιγμα των αγορών και των κλειστών επαγγελμάτων, η αναμόρφωση του δημόσιου τομέα και οι αποκρατικοποιήσεις, ώστε να επιστρέψει η εμπιστοσύνη για τη χώρα μας στις αγορές και στους επενδυτές και να προσελκυστούν σημαντικές επενδύσεις που θα δημιουργήσουν και τις απαραίτητες θέσεις εργασίας.Η συμβολή του ΕΣΠΑ στην αύξηση του ΑΕΠ υπολογίζεται σε 0,5% με 0,6% περίπου ετησίως και ως εκ τούτου πρέπει να έχουμε κατά νου ποια μπορεί να είναι η συμβολή του στην εθνική προσπάθεια ανάπτυξης.

Σίγουρα μικρή αλλά όχι αμελητέα. Η τόνωση της επιχειρηματικότητας και της προώθησης της απασχόλησης των νέων αποτελεί έναν από τους στόχους του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, για το σκοπό αυτό έχει διατεθεί σε άμεσες επιχορηγήσεις ποσό 5,01 δις. ευρώ για την ενίσχυση 109.729 δικαιούχων μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευτεί 2,84 δις ευρώ καθώς τα επενδυτικά σχέδια πολλών χιλιάδων ΜΜΕ είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η υποβολή 24.000 προτάσεων από ΜΜΕ για τη συμμετοχή στη νέα δράση για την ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Με το πρόγραμμα αυτό ενισχύονται υφιστάμενες, νέες αλλά και υπό σύσταση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη την επικράτεια και προτίθενται να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και της Παροχής Υπηρεσιών, προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής καθώς και την απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης.

Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση διασφαλίζεται η διατήρηση αλλά και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της πολιτικής που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη μετάβαση δηλαδή από τις εφάπαξ επιδοτήσεις στην παροχή δανεισμού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους αλλά και την ανάγκη προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων ως εχέγγυο βιωσιμότητας των αναλαμβανόμενων επενδύσεων, το Υπ.Α.Α.Υ.Μ.Δ. έχει προχωρήσει στη δημιουργία μοντέρνων χρηματοδοτικών μηχανισμών.

Για το σκοπό αυτό, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της πρόσβασης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στη ρευστότητα, στο δανεισμό και στη χρηματοδότηση αποφασίστηκε η σύσταση του Ταμείου JEREMIE και του Ελληνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης-ΕΤΕΑΝ, τη μετεξέλιξη ουσιαστικά του ΤΕΜΠΜΕ. Στα δύο αυτά χρηματοδοτικά εργαλεία έχουν διατεθεί 710εκ. ευρώ, που μπορούν να διατεθούν και για τη χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης των επιχειρήσεων.

Για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της πρόσβασης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στη ρευστότητα, στο δανεισμό και στη χρηματοδότηση έχουν συσταθεί επίσης το Ταμείο χαρτοφυλακίου JEREMIE, και το Ελληνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης-ΕΤΕΑΝ (μετεξέλιξη ουσιαστικά του ΤΕΜΠΜΕ). Παράλληλα για την ενίσχυση της αστικής ανάπτυξης συστάθηκε: το Ταμείο χαρτοφυλακίου JESSICA, και για την ενίσχυση της αειφορίας και εξοικονόμησης ενέργειας το «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», ενώ με στόχο την βελτίωση της διεισδυτικότητας των προϊόντων επιμερισμού ρίσκου (FRSP) στην αγορά και με στόχο την κάλυψη των αναγκών της πραγματικής οικονομίας, αποφασίστηκε η διεύρυνση της επιλεξιμότητας των δανείων και σε δαπάνες κεφαλαίου κίνησης και συστάθηκε και το Ταμείο εγγυήσεων για ΜΜΕ (GUARANTEE FUND FOR SMEs).

Επιπρόσθετα, για την άμβλυνση των επιπτώσεων από την κρίση, το Υπ.Α.Α.Υ.Μ.Δ. έχει προχωρήσει στο σχεδιασμό ενός επιπλέον εργαλείου συμπληρωματικού με τα ήδη υφιστάμενα, από πόρους των διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΤΠΑ). Ειδικότερα αποφασίστηκε η δημιουργία ενός ταμείου ρευστότητας όπου το κράτος μέλος θα παρέχει εγγύηση 500εκ. ευρώ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕτΕΠ) η οποία με βάση τη συγκεκριμένη εγγύηση θα διαθέσει τουλάχιστον 1 δις ευρώ δάνεια στα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ώστε να αποκτήσουν επαρκή ρευστότητα για να παρέχουν με τη σειρά τους δάνεια σε Ελληνικές ΜΜΕ, που τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένη δυσκολία στην πρόσβαση χρηματοδότησης. Τα δάνεια θα είναι τόσο για την υλοποίηση επενδύσεων όσο και για την παροχή κεφαλαίου κίνησης, με ευνοϊκούς όρους.

Η σύμβαση με την ΕτΕΠ έχει ήδη υπογραφεί και σκοπός των δανείων αυτών θα είναι πρωτίστως η στήριξη των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούν επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε δράσεις του Ε.Σ.Π.Α και αντιμετωπίζουν έλλειψη ρευστότητας για κάλυψη των ίδιων κεφαλαίων.


Ποια είναι η απορροφητικότητα των κονδυλίων ΕΣΠΑ σήμερα; Είστε ικανοποιημένος από την ταχύτητα απορρόφησης;
Οι συνολικές δεσμεύσεις πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ σε όρους συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ανέρχονται σε 24,327 δις ευρώ. Τον Απρίλιο, του 2013 το ποσοστό απορρόφησης του ΕΣΠΑ στη χώρα έφτασε το 56,7%, και η Ελλάδα είναι πλέον η 8η χώρα σε ότι αφορά την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων.Τα παραπάνω στοιχεία μας ικανοποιούν αλλά δεν μας εφησυχάζουν.
Έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι την πλήρη απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων απλά θα ήθελα να επισημάνω, επειδή πολύ συχνά αναπαράγεται στο δημόσιο διάλογο της χώρας μας ότι δεν απορροφώνται οι πόροι, ότι πέραν της απορρόφησης, θα πρέπει κανείς να γνωρίζει και να παρακολουθεί και αλλά συναφή στοιχεία όπως είναι οι εντάξεις έργων που ανέρχονται σήμερα σε 32,724 δις ευρώ (ποσοστό εντάξεων 134,5%) καθώς και οι νομικές δεσμεύσεις που ανέρχονται σήμερα σε 21,155 δις ευρώ (ποσοστό δεσμεύσεων 86,96%).

Τα δύο αυτά πρόσθετα στοιχεία, εντάξεις και νομικές δεσμεύσεις μας δίνουν την πλήρη εικόνα του ΕΣΠΑ και αντίθετα με όσα λέγονται δεν υπάρχουν αδιάθετοι πόροι που περιμένουν κάπου σε ένα συρτάρι και δεν υπάρχει πρόγραμμα για το που θα διατεθούν και πώς θα τους αξιοποιήσουμε. Οι πόροι είναι κατανεμημένοι σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας όπως αυτές που ανέφερε πρωτύτερα καθώς και σε  μεγάλα αναπτυξιακά έργα μεταφορών, ενέργειας, περιβάλλοντος κλπ.

Πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο σημαντικών καθυστερήσεων από τη στιγμή της έναρξης της διαγωνιστικής διαδικασίας έως τη συμβασιοποίηση των έργων. Που οφείλονται οι συγκεκριμένες καθυστερήσεις και τι πρέπει να γίνει τόσο από πλευράς Δημοσίου Τομέα όσο και ιδιωτικών εταιρειών για να προχωρούν τα έργα ταχύτερα;
Οι καθυστερήσεις δεν είναι γενικές σε όλο το ΕΣΠΑ και θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι και το Κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε. μας επιβάλει μια σειρά από διαδικασίες που είναι αναγκαίες για να διασφαλίσουμε τη χρηστή διαχείριση των πόρων των ευρωπαίων φορολογουμένων και υπάρχει και μια Ευρωπαϊκή γραφειοκρατία που δεν μπορούμε να την μειώσουμε.

Για να απαντήσω όμως στην ερώτηση σας με πρακτικά παραδείγματα θα ήθελα να αναφερθώ στις δράσεις κρατικών ενισχύσεων ΜΜΕ όπου συχνά παρατηρούνται καθυστερήσεις τόσο στην αξιολόγηση όσο και στην υλοποίηση. Πέρα από την ιδιαιτερότητα των συγκεκριμένων δράσεων που απαιτούν αντικειμενικά περισσότερο χρόνο στις αξιολογήσεις, λόγω ότι σε κάθε δράση υποβάλλονται χιλιάδες επενδυτικά σχέδια και τα άτομα που μετέχουν στα μητρώα αξιολογητών –που στην πλειοψηφία τους είναι ιδιώτες επαγγελματίες αξιολογητές πιστοποιημένοι- χρειάζονται επαρκή χρόνο για να αξιολογήσουν με προσοχή κάθε πρόταση, ο βασικός λόγος καθυστερήσεων εντοπίζεται στην υλοποίηση και έχει να κάνει με το γενικότερο κλίμα στην αγορά, την περιορισμένη ρευστότητα των επιχειρήσεων και τη δυσκολία, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πρόσβασης τους σε τραπεζικά προϊόντα.
 
Για την επιτάχυνση των δράσεων κρατικών ενισχύσεων προωθήσαμε αρκετές απλοποιήσεις όπως για π.χ. σε ό,τι αφορά τις εγγυητικές επιστολές που δημιουργούν συχνά ανυπέρβλητες δυσκολίες για τους επενδυτές, την επιτάχυνση των διαχειριστικών διαδικασιών κυρίως σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση δαπανών καθώς και σειρά τροποποιήσεων / βελτιώσεων των Οδηγών Εφαρμογής των δράσεων για να εξασφαλίζεται η έγκαιρη ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων.

Χωρίς να έχουμε λύσει όλα τα θέματα των καθυστερήσεων νομίζω ότι κάθε καλόπιστος αναγνώστης σας θα διαπιστώσει από τα παραπάνω ότι έχουμε πλήρη εικόνα και στο βαθμό που οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε προβλήματα που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση, όπως π.χ έλλειψη ρευστότητας από τις τράπεζες, δικαστικές εμπλοκές από προσφυγές πολιτών κλπ διαρκώς μειώνουμε και απλοποιούμε διαδικασίες.

Ποια είναι τα έργα προτεραιότητας και ποια βρίσκονται σε φάση επιτάχυνσης; Τι να περιμένουμε μέχρι τα τέλη του έτους;
Στο πλαίσιο της στήριξης της ανάπτυξης από το ΕΣΠΑ προωθούνται μια σειρά από μεγάλες παρεμβάσεις «Έργα Προτεραιότητας» όπως τα έχουμε ορίσει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως π.χ. η ολοκλήρωση των οδικών αξόνων της Χώρας. Συγκεκριμένα, μέσω ΕΣΠΑ τρέχουν 181 έργα προτεραιότητας συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 11.519,1 εκατ. ευρώ Ήδη έχουν ολοκληρωθεί 24 από τα 181 με Π/Υ 368 εκατ. ευρώ.

Μέχρι τα τέλη του 2013 θα έχουν ολοκληρωθεί άλλα 24 από τη λίστα με τα 181 έργα προτεραιότητας συνολικού Π/Υ 244 εκατ. ευρώ μεταξύ των οποίων αρκετά οδικά, λιμενικά, περιβαλλοντικά και άλλα έργα μεταξύ των οποίων: η επέκταση της γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας (Τμήμα Αιγάλεω – Χαϊδάρι – Αμαξοστάσιο Ελαιώνα, σταθμός μετεπιβίβασης Χαϊδάρι, σταθμός μετεπιβίβασης Κεραμεικός), τα έργα εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Πειραιά (στον ’γιο Νικόλαο) και τα έργα εξυπηρέτησης ακτοπλοΐας, η περιμετρική οδός στο Βαθύ της Σάμου, το κέντρο διάχυτης νοημοσύνης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ της Κρήτης, η βελτίωση του δρόμου Κυλλήνη – Εθνική Οδός Πατρών – Πύργου και άλλα πολλά, ενώ, όπως ήδη γνωρίζετε, ξανάρχισαν οι εργασίες στα μεγάλα οδικά έργα της.

Είμαστε σε συνεχή συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, τις Περιφέρειες και τους φορείς υλοποίησης καθώς η προώθηση και η ολοκλήρωση τέτοιων μεγάλων παρεμβάσεων δημιουργούν χιλιάδες θέσεις εργασίας κατά τη φάση κατασκευής τους αλλά και κυρίως μετά την ολοκλήρωση καθώς απασχολούνται άτομα στη λειτουργία και τη συντήρηση τους ή δημιουργούνται προϋποθέσεις για πρόσθετες επενδύσεις και δημιουργία νέων επιχειρήσεων κλπ.

CFO Agenda (T. 026)
« 1 2 »
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο CFO Agenda Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Τρόφιμα – Ποτά

Τηλεπικοινωνίες

Goverment

Τουρισμός

Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά Είδη

Retail

Ευρωπαική Ένωση

Πληροφορική

Μεταφορές / Logistics

Ενέργεια / Περιβάλλον

Κατασκευές

Sales

Ναυτιλία

©2021 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778