CFO Agenda - Τo Factoring ενισχύει τις αντιστάσεις της ελληνικής οικονο΅ίας

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Risk & Compliance

Τo Factoring ενισχύει τις αντιστάσεις της ελληνικής οικονο΅ίας

24 Οκτωβρίου 2012 | 13:05 Γράφει η Ειρήνη  Γκίνη Topics: Banks,Special Reports

Τo Factoring ενισχύει τις αντιστάσεις της ελληνικής οικονο΅ίας

«Οι επιχειρήσεις δεν χρεοκοπούν όταν μειώνονται τα κέρδη τους, αλλά όταν έρχονται αντιμέτωπες με την έλλειψη ρευστών διαθεσίμων». Αυτή είναι μια ρήση που οι έλληνες Οικονομικοί Διευθυντές επικαλούνται συχνά, σχολιάζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια. Το factoring μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να διαχειριστούν καλύτερα τον πιστωτικό κίνδυνο, να αντλήσουν ρευστότητα από τις απαιτήσεις τους αλλά και να βελτιώσουν τις πωλήσεις τους, μέσα από την καλύτερη γνώση του πελατολογίου τους. Ο κλάδος του factoring εμφανίζει σημάδια ανάπτυξης, στην Ελλάδα και διεθνώς, καθώς βοηθά στη διαμόρφωση συνθηκών υγιούς επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες εταιρείες και αυτές που δραστηριοποιούνται σε διεθνείς αγορές.

Επιμέλεια: Ειρήνη Γκίνη (gini@boussias.com)

Το factoring αποτελεί μία από τις πλέον ταχύτατα αναπτυσσόμενες διεθνώς δραστηριότητες με συνολικό κύκλο εργασιών το 2011 υψηλότερο από 2 τρισ. ευρώ, μέγεθος υπερτριπλάσιο από αυτό του 2001(685,7 δις ευρώ). Οι επιδόσεις του εξαγωγικού factoring ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακές αφού την τελευταία 10ετία ο κύκλος εργασιών δωδεκαπλασιάστηκε, ενώ το μερίδιο στον συνολικό κύκλο εργασιών factoring τριπλασιάστηκε(από 4,3% το 2001 σε 14,2% το 2011). Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της 10ετίας 2001-2011 ήταν 30,5% για το εξαγωγικό, 15,9% για το εισαγωγικό και 12,4% για το εγχώριο factoring.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ FACTORING
Στην ελληνική αγορά factoring δραστηριοποιούνται πέντε εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων ως εταιρίες αποκλειστικού σκοπού, οι οποίες είναι θυγατρικές τραπεζικών ομίλων και 5 τράπεζες μέσω εξειδικευμένων διευθύνσεων. Εκτός των ανωτέρω υπηρεσίες εξαγωγικού factoring προς μεγάλες Ελληνικές εξαγωγικές εταιρίες, παρέχουν και ορισμένες τράπεζες του εξωτερικού που δεν έχουν παρουσία στη χώρα μας.Από την εισαγωγή του θεσμού το 1991 μέχρι σήμερα, υπήρξαν σημαντικές ανακατατάξεις στην ελληνική αγορά, με ανακατανομές μεριδίων και αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης της παραγωγής.

Η Ethnofact AE απορροφήθηκε το 2000 από τη μητρική της Εθνική Τράπεζα, η Fact Hellas το 2002 από την ABC Factors(λόγω της εξαγοράς της Ιονικής από την Alpha Bank), η Εμπορική Factoring το 2004 από τη μητρική της τράπεζα(στα πλαίσια της επικείμενης ιδιωτικοποίησης της), ενώ Τράπεζα Κύπρου αποχώρησε από την ABC Factors δημιουργώντας δική της τραπεζική μονάδα factoring. Οι προσπάθειες ανάπτυξης των εργασιών factoring μέσω αξιοποίησης του δικτύου τους που επιχείρησαν ορισμένες εμπορικές τράπεζες, αντιμετώπισαν δυσχέρειες κυρίως λόγω του εσωτερικού ανταγωνισμού με τα κλασικά τραπεζικά προϊόντα ή και των οργανωτικών προβλημάτων που υπήρχαν.

Τα τελευταία χρόνια όμως, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελληνική χρηματοπιστωτική αγορά (έλλειψη ρευστότητας στις τράπεζες, χαμηλοί δείκτες φερεγγυότητας, προβληματικά χαρτοφυλάκια δανείων, αυξανόμενες επισφάλειες), της λογιστικής και φορολογικής αντιμετώπισης του factoring (που είναι ευνοϊκότερη συγκριτικά μα αυτές των κλασικών τραπεζικών χρηματοδοτήσεων) και των συνεργιών που δημιουργούνται (διεύρυνση πελατολογίου, προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων) παρατηρείται αυξανόμενη συμμετοχή των τραπεζικών δικτύων στην αγορά.Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες (μείωση εγχώριας ζήτησης, προβλήματα ρευστότητας, αύξηση επισφαλών απαιτήσεων ή χρόνων αποπληρωμής , δύσκολη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, κ.τ.λ.) μπορούν να αμβλυνθούν με την αξιοποίηση του factoring και ιδιαίτερα του εξαγωγικού, το οποίο προσφέρει μια σειρά σημαντικών πλεονεκτημάτων.

Tα σημαντικότερα οφέλη μιας επιχείρησης από τη χρήση του εξαγωγικού factoring είναι η βελτίωση της ρευστότητας της, η αύξηση των πωλήσεων της, η επίτευξη καλύτερων όρων συνεργασίας. η αξιοποίηση της βάσης δεδομένων του πράκτορα για καλύτερη αξιολόγηση των πελατών, η μείωση των ανείσπρακτων ή των απαιτήσεων σε καθυστέρηση, η απελευθέρωση ανθρώπινων πόρων και η μείωση του διαχειριστικού κόστους, η βελτίωση της εικόνας του ισολογισμού, κ. λ. π. Η χρηματοδότηση της επιχείρησης από τον πράκτορα είναι άμεση και δεν απαιτεί τη λήψη πρόσθετων εξασφαλίσεων, ενώ συνδέεται απόλυτα με τον κύκλο εργασιών της ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής ρευστότητα, κάτι που βελτιώνει τη διαπραγματευτική της ικανότητα όχι μόνο με τους πελάτες, αλλά και με τους προμηθευτές ή και τις τράπεζες.

Πάρα τη θετική εικόνα που εμφανίζει η ελληνική αγορά factoring, αξίζει να αναφερθεί ότι η πρακτόρευση απαιτήσεων έχει ακόμα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, καθώς δεν έχει εδραιωθεί ακόμα στην εγχώρια αγορά ως εργαλείο χρηματοδότησης -τουλάχιστον στο βαθμό που έχει διεισδύσει στις αγορές του εξωτερικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 26% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων χρησιμοποιούν το factoring ως μέσο για τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότησή τους.ΕξαγωγEςΟικονομολόγοι και θεσμικοί παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι οι ελπίδες για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας εδράζουν στην υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας της χώρας.

Ειδικότερα οφέλη που παρέχει το εξαγωγικό factoring είναι η δυνατότητα παροχής μεγαλύτερου χρόνου πίστωσης, κάλυψη πιστωτικού κινδύνου 100%, προκαταβολή 100% επί των εκχωρηθέντων τιμολογίων, χρηματοδότηση ανοιχτών ορτωτικών, χρηματοδότηση απαιτήσεων κατά την γέννηση τους, αποφυγή πρόσθετων εξασφαλίσεων, μείωση κόστους από την αποφυγή των Letters of Credit, κάλυψη του εξαγωγέα σε περίπτωση πτώχευσης του εισαγωγέα, εξόφληση μέσα στο όριο των 90 ημερών, κοινή γλώσσα εξαγωγέα με τον πράκτορα στην χώρα του και αποφυγή κόστους και πρόσθετου χρόνου για την διερεύνηση της ισχύουσας νομοθεσίας στη χώρα του εισαγωγέα. Εκτός των χαμηλότερων κινδύνων καθυστερήσεων και επισφαλειών, η διεθνής αγορά παρουσιάζει και ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα που είναι η συντομότερη εξόφληση των απαιτήσεων.

Το 2012, μόλις το 10,9% των απαιτήσεων των ελληνικών επιχειρήσεων από πελάτες εξωτερικού υπερβαίνει σε διάρκεια τις 60 ημέρες (έναντι 28,3% των απαιτήσεων εσωτερικού), ενώ το 60,4% έχει διάρκεια μικρότερη των 30 ήμερών (έναντι 41,8% των απαιτήσεων εσωτερικού). Λόγω της επιτακτικής πλέον ανάγκης των Ελληνικών επιχειρήσεων, για βελτίωση της κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων και αποθεμάτων καθώς και των δεικτών ρευστότητας τους, η αξιοποίηση του εξαγωγικού factoring για αύξηση των πωλήσεων τους στο εξωτερικό δίνει λύσεις.

Επιμέλεια: Ειρήνη Γκίνη (gini@boussias.com)

Το factoring αποτελεί μία από τις πλέον ταχύτατα αναπτυσσόμενες διεθνώς δραστηριότητες με συνολικό κύκλο εργασιών το 2011 υψηλότερο από 2 τρισ. ευρώ, μέγεθος υπερτριπλάσιο από αυτό του 2001(685,7 δις ευρώ). Οι επιδόσεις του εξαγωγικού factoring ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακές αφού την τελευταία 10ετία ο κύκλος εργασιών δωδεκαπλασιάστηκε, ενώ το μερίδιο στον συνολικό κύκλο εργασιών factoring τριπλασιάστηκε(από 4,3% το 2001 σε 14,2% το 2011). Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της 10ετίας 2001-2011 ήταν 30,5% για το εξαγωγικό, 15,9% για το εισαγωγικό και 12,4% για το εγχώριο factoring.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ FACTORING
Στην ελληνική αγορά factoring δραστηριοποιούνται πέντε εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων ως εταιρίες αποκλειστικού σκοπού, οι οποίες είναι θυγατρικές τραπεζικών ομίλων και 5 τράπεζες μέσω εξειδικευμένων διευθύνσεων. Εκτός των ανωτέρω υπηρεσίες εξαγωγικού factoring προς μεγάλες Ελληνικές εξαγωγικές εταιρίες, παρέχουν και ορισμένες τράπεζες του εξωτερικού που δεν έχουν παρουσία στη χώρα μας.Από την εισαγωγή του θεσμού το 1991 μέχρι σήμερα, υπήρξαν σημαντικές ανακατατάξεις στην ελληνική αγορά, με ανακατανομές μεριδίων και αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης της παραγωγής.

Η Ethnofact AE απορροφήθηκε το 2000 από τη μητρική της Εθνική Τράπεζα, η Fact Hellas το 2002 από την ABC Factors(λόγω της εξαγοράς της Ιονικής από την Alpha Bank), η Εμπορική Factoring το 2004 από τη μητρική της τράπεζα(στα πλαίσια της επικείμενης ιδιωτικοποίησης της), ενώ Τράπεζα Κύπρου αποχώρησε από την ABC Factors δημιουργώντας δική της τραπεζική μονάδα factoring. Οι προσπάθειες ανάπτυξης των εργασιών factoring μέσω αξιοποίησης του δικτύου τους που επιχείρησαν ορισμένες εμπορικές τράπεζες, αντιμετώπισαν δυσχέρειες κυρίως λόγω του εσωτερικού ανταγωνισμού με τα κλασικά τραπεζικά προϊόντα ή και των οργανωτικών προβλημάτων που υπήρχαν.

Τα τελευταία χρόνια όμως, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελληνική χρηματοπιστωτική αγορά (έλλειψη ρευστότητας στις τράπεζες, χαμηλοί δείκτες φερεγγυότητας, προβληματικά χαρτοφυλάκια δανείων, αυξανόμενες επισφάλειες), της λογιστικής και φορολογικής αντιμετώπισης του factoring (που είναι ευνοϊκότερη συγκριτικά μα αυτές των κλασικών τραπεζικών χρηματοδοτήσεων) και των συνεργιών που δημιουργούνται (διεύρυνση πελατολογίου, προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων) παρατηρείται αυξανόμενη συμμετοχή των τραπεζικών δικτύων στην αγορά.Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες (μείωση εγχώριας ζήτησης, προβλήματα ρευστότητας, αύξηση επισφαλών απαιτήσεων ή χρόνων αποπληρωμής , δύσκολη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, κ.τ.λ.) μπορούν να αμβλυνθούν με την αξιοποίηση του factoring και ιδιαίτερα του εξαγωγικού, το οποίο προσφέρει μια σειρά σημαντικών πλεονεκτημάτων.

Tα σημαντικότερα οφέλη μιας επιχείρησης από τη χρήση του εξαγωγικού factoring είναι η βελτίωση της ρευστότητας της, η αύξηση των πωλήσεων της, η επίτευξη καλύτερων όρων συνεργασίας. η αξιοποίηση της βάσης δεδομένων του πράκτορα για καλύτερη αξιολόγηση των πελατών, η μείωση των ανείσπρακτων ή των απαιτήσεων σε καθυστέρηση, η απελευθέρωση ανθρώπινων πόρων και η μείωση του διαχειριστικού κόστους, η βελτίωση της εικόνας του ισολογισμού, κ. λ. π. Η χρηματοδότηση της επιχείρησης από τον πράκτορα είναι άμεση και δεν απαιτεί τη λήψη πρόσθετων εξασφαλίσεων, ενώ συνδέεται απόλυτα με τον κύκλο εργασιών της ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής ρευστότητα, κάτι που βελτιώνει τη διαπραγματευτική της ικανότητα όχι μόνο με τους πελάτες, αλλά και με τους προμηθευτές ή και τις τράπεζες.

Πάρα τη θετική εικόνα που εμφανίζει η ελληνική αγορά factoring, αξίζει να αναφερθεί ότι η πρακτόρευση απαιτήσεων έχει ακόμα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, καθώς δεν έχει εδραιωθεί ακόμα στην εγχώρια αγορά ως εργαλείο χρηματοδότησης -τουλάχιστον στο βαθμό που έχει διεισδύσει στις αγορές του εξωτερικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 26% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων χρησιμοποιούν το factoring ως μέσο για τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότησή τους.ΕξαγωγEςΟικονομολόγοι και θεσμικοί παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι οι ελπίδες για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας εδράζουν στην υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας της χώρας.

Ειδικότερα οφέλη που παρέχει το εξαγωγικό factoring είναι η δυνατότητα παροχής μεγαλύτερου χρόνου πίστωσης, κάλυψη πιστωτικού κινδύνου 100%, προκαταβολή 100% επί των εκχωρηθέντων τιμολογίων, χρηματοδότηση ανοιχτών ορτωτικών, χρηματοδότηση απαιτήσεων κατά την γέννηση τους, αποφυγή πρόσθετων εξασφαλίσεων, μείωση κόστους από την αποφυγή των Letters of Credit, κάλυψη του εξαγωγέα σε περίπτωση πτώχευσης του εισαγωγέα, εξόφληση μέσα στο όριο των 90 ημερών, κοινή γλώσσα εξαγωγέα με τον πράκτορα στην χώρα του και αποφυγή κόστους και πρόσθετου χρόνου για την διερεύνηση της ισχύουσας νομοθεσίας στη χώρα του εισαγωγέα. Εκτός των χαμηλότερων κινδύνων καθυστερήσεων και επισφαλειών, η διεθνής αγορά παρουσιάζει και ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα που είναι η συντομότερη εξόφληση των απαιτήσεων.

Το 2012, μόλις το 10,9% των απαιτήσεων των ελληνικών επιχειρήσεων από πελάτες εξωτερικού υπερβαίνει σε διάρκεια τις 60 ημέρες (έναντι 28,3% των απαιτήσεων εσωτερικού), ενώ το 60,4% έχει διάρκεια μικρότερη των 30 ήμερών (έναντι 41,8% των απαιτήσεων εσωτερικού). Λόγω της επιτακτικής πλέον ανάγκης των Ελληνικών επιχειρήσεων, για βελτίωση της κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων και αποθεμάτων καθώς και των δεικτών ρευστότητας τους, η αξιοποίηση του εξαγωγικού factoring για αύξηση των πωλήσεων τους στο εξωτερικό δίνει λύσεις.


REVERSE FACTORING ΚΑΙ ΓΙΑ…ΜΙΚΡΟΥΣ
Μέχρι και πριν από δύο χρόνια, το reverse factoring (το οποίο επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πληρώνουν τους προμηθευτές τους μέσω πρακτόρευσης απαιτήσεων) ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στις μεγάλες επιχειρήσεις. Η εικόνα αυτή έχει πλέον αλλάξει, καθώς όλο και περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τα πλεονεκτήματα του reverse factoring σε ότι έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση σε ασταθές περιβάλλον -όπως αυτό στο οποίο δραστηριοποιούνται και οι ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα. Εξ΄ορισμού, το reverse factoring αφορά σε ένα δυνατό αγοραστή και πληθώρα μικρών προμηθευτών (οι αγορές τροφίμων και καλλυντικών αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα).

Οι εταιρείες factoring παρέχουν χρηματοδότηση έναντι των απαιτήσεων, βάσει της πιστοληπτικής ικανότητας του αγοραστή και την προσβαση που παρέχει σε πληροφορίες σχετικά με την οικονομική του κατάσταση. Τα οφέλη για τον αγοραστή δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητα, καθώς είναι σε θέση να διευκολύνει τους προμηθευτές τους (διαμορφώνοντας προνομιακές σχέσεις μαζί τους), χωρίς να θυσιάζει τους δικούς του πόρους, συν την εξοικονόμηση κόστους που επιτυγχάνει μέσω της βελτιωμένης ρευστότητάς τους. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν ήταν λίγες οι μεγάλες επιχειρήσεις που στράφηκαν σε αυτό.

Οι μικρότερες επιχειρήσεις ωστόσο φαίνεται ότι επωφελούνται περισσότερο από τη χρήση του reverse factoring, καθώς αποκτούν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ακόμα και αν η κερδοφορία τους είναι χαμηλή -εφόσον φυσικά διατηρούν υγιείς πελατειακές σχέσεις και διαθέτουν ποιοτικά προϊόντα στους αγοραστές τους. Τα πλεονεκτήματα επεκτείνονται και στην ασφάλιση έναντι σε πιθανή χρεοκοπία του αγοραστή αλλά και πλεονεκτική αντιμετώπιση από το τραπεζικό ίδρυμα της εταιρείας factoring. Σε αυτό το πλαίσιο, το reverse factoring μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που προσπαθούν να αναπτυχθούν σε ασταθές οικονομικό περιβάλλον. Η χρήση υπηρεσιών factoring από μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί μια από τις σημαντικότερες τάσεις στην αγορά πρακτόρευσης απαιτήσεων σημερα.

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
Οι Οικονομικοί Διευθυντές που χρησιμοποιούν υπηρεσίες factoring αναγνωρίζουν τα οφέλη του, όχι μόνο σε επίπεδο διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και ενίσχυσης ρευστότητας, αλλά και στο cost management. Πιο συγκεκριμένα, η πρακτόρευση απαιτήσεων συνεπάγεται μειωμένα κόστη αλλά και αύξηση της παραγωγικότητας σχετικά με την παρακολούθηση των λογαριασμών των πελατών.
Πρόσθετα το factoring ενισχύει τη διάσταση του Οικονομικού Διευθυντή ως strategic partner, καθώς «απελευθερώνει» πόρους από τη διαδικασία εισπράξεων, επιτρέποντας στα αντίστοιχα τμήματα να αφοσιωθούν στην ανάπτυξη του πελατολογίου.

Η χρήση υπηρεσιών πρακτόρευσης απαιτήσεων αποτελεί εχέγγυο και για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ οικονομικής διεύθυνσης, credit control και πωλήσεων, κάτι που συνιστά πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Από την πλευρά τους, οι Οικονομικοί Διευθυντές ωφελούνται περισσότερο από τη συνεργασία τους με τις εταιρείες πρακτόρευσης απαιτήσεων όταν αντιμετωπίζουν τους factors όχι μόνο ως «μέσα» για την ενίσχυση της χρηματοδότησής τους, αλλά και ως σύμβουλους, οι οποίοι μπορούν να τους βοηθήσουν στην εξυγίανση των πωλήσεων και στη χάραξη των στρατηγικών ανάπτυξης.

Επισημαίνουν ωστόσο (κυρίως αυτοί που διαχειρίζονται πελάτες στο εξωτερικό) ότι, εκτός από τα μεγέθη του κύκλου εργασιών, σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση εποικοδομητικής σχέσης με την εταιρεία factoring παίζει και η καλή φήμη της εταιρείας σε ότι αφορά τις σχέσεις της με την αγορά -ιδιαίτερα τις πληρωμές προμηθευτών. Επίσης, οι εταιρείες που έχουν ήδη εδραιώσει παρουσία σε ξένες αγορές και αντιμετωπίζουν με στρατηγική συνέπεια τις εξαγωγές αποτελούν ιδανικούς πελάτες για τις εταιρείες factoring.

CFO Agenda (T. 022)
« 1 2 »
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο CFO Agenda Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Τρόφιμα – Ποτά

Τηλεπικοινωνίες

Goverment

Τουρισμός

Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά Είδη

Retail

Ευρωπαική Ένωση

Πληροφορική

Μεταφορές / Logistics

Ενέργεια / Περιβάλλον

Κατασκευές

Sales

Ναυτιλία

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778