CFO Agenda - Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στις μονάδες υγείας: Τυπική συ΅΅όρφωση ή προσθήκη αξίας;

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Risk & Compliance

Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στις μονάδες υγείας: Τυπική συ΅΅όρφωση ή προσθήκη αξίας;

24 Οκτωβρίου 2012 | 13:24 Γράφει ο Δρ. Ανδρέας Γ.  Κουτούπης Topics: Corporate Governance

Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στις μονάδες υγείας: Τυπική συ΅΅όρφωση ή προσθήκη αξίας;

Παρά τις αποσπασματικές προσπάθειες που καταβάλονται, σε οργανισμούς Δημόσιας Διοίκησης, όπως είναι οι μονάδες Υγείας, ο Εσωτερικός Έλεγχος δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να παραγνωρίζονται σημαντικοί κίνδυνοι για τη λειτουργία τους,

Τι προβλέπει ο νόμος;
Σχετικά πρόσφατα ψηφίστηκε ο Ν. 4025 / 2011 περί των Μονάδων Υγείας μέρος του οποίου αφιερώθηκε και στην καθιέρωση του Εσωτερικού Ελέγχου στις Μονάδες Υγείας και στον διορισμό Εσωτερικών Ελεγκτών σε κάθε μία από αυτές με απόφαση των Δ.Σ. των Μονάδων Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω του Ν. 4025 / 2011 απαιτεί τη σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας στις μονάδες υγείας, σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά, η τήρηση του οποίου παρακολουθείται από σύστημα εσωτερικού ελέγχου.

Οι εσωτερικοί ελεγκτές επιλέγονται και από το Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών. Η παροχή των υπηρεσιών τους γίνεται με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απολαμβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας. Σε αυτό τα πλαίσιο ορίζεται Επιτροπή Ελέγχου, η οποία, μεταξύ άλλων, παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς την πορεία του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων.

Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να αναφέρει στον Διοικητή της μονάδας και στην Επιτροπή Ελέγχου κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του ελέγχου και να συντάσσει σχετικές μηνιαίες εκθέσεις ελέγχου. Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τις αρμοδιότητες του εσωτερικού ελεγκτή και της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου ρυθμίζεται από το Καταστατικό Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

Ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου
Ένας από τους βασικούς πυλώνες για την άσκηση ορθής εταιρικής διακυβέρνησης είναι ο Εσωτερικός Έλεγχος. Ο Έλεγχος έχει σαν πρωταρχικό σκοπό την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων στις Μονάδες Υγείας, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί κατά το στάδιο της λειτουργίας της σχεδίασης / προγραμματισμού. Με ευθύνη του Δ.Σ. και της ομάδας που διοικεί τις Μονάδες Υγείας (Διοικητή, Υποδιοικητή (όπου υφίσταται, Διοικητικού Διευθυντή, Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας) οργανώνεται σε κάθε μία από τις Μονάδες Υγείας το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο μέσα από σχετικές πολιτικές, διαδικασίες, οδηγίες και κανονισμούς αποσκοπεί στην εξάλειψη των κινδύνων που σχετίζονται με την δραστηριότητα τους.

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου επισκοπεί, αξιολογεί και συμβουλεύει την Διοίκηση της Μονάδας Υγείας σε θέματα που αφορούν το υφιστάμενο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της. Επίσης, είναι εκείνη η οποία θα επισημάνει τυχόν κινδύνους που απειλούν την καλή λειτουργία της και εκείνη η οποία θα συμβουλέψει στο πως οι κίνδυνοι που έχουν επισημανθεί, μπορούν να αντιμετωπισθούν. Δεν παίρνει η ίδια μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων, ούτε κανένα από τα στελέχη της εμπλέκονται με τις ελεγχόμενες δραστηριότητες και λειτουργίες της επιχείρησης, ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία της. Αποτελεί βέλτιστη πρακτική η ιεραρχικά άμεση ενημέρωση από τους Εσωτερικούς Ελεγκτές σχετικά με οποιαδήποτε σχέση (συγγενική ή άλλη) με ελεγχόμενους ή άλλα μέρη με τα οποία συνεργάζεται η Μονάδα Υγείας και είναι πιθανό να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους.

Η ανεξαρτησία δίνει τη δυνατότητα στο Διευθυντή και στο προσωπικό της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου να προσφέρουν ανεπηρέαστες και αμερόληπτες κρίσεις που είναι αναγκαίες για τη σωστή διεξαγωγή των ελέγχων. Η αξιολόγηση και οι απολαβές του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί καλή πρακτική να ανήκουν στην ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κάτι που επίσης δεν προβλέπεται στον Ν. 4025 / 2011, καθώς ο διορισμός των ελεγκτών δεν κρίνεται μόνο βάσει της επάρκειας και καταλληλότητας τους, αλλά βάσει του οικονομικού κόστους τους. Θα πρέπει δε να αναφερθεί ότι δεν προβλέπεται κανενός είδους αξιολόγηση του έργου των Εσωτερικών Ελεγκτών γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα Διεθνή Επαγγελματικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου.

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής για να πετύχει στο έργο του, πρέπει να έχει την αμέριστη υποστήριξη της Διοίκησης της Μονάδας Υγείας και ειδικότερα του Διοικητή και της Επιτροπής Ελέγχου, όργανα τα οποία θα του εξασφαλίζουν ελεύθερη πρόσβαση στα πάσης φύσεως αρχεία της και κάθε είδους βοηθητικού υλικού το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο στην αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Οι Προτάσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να κατευθύνονται προς την Διοίκηση της Μονάδας Υγείας, κυρίως σε μορφή γραπτών αναφορών (αναλυτικών και περιληπτικών) σε περιοδική βάση (μηνιαία, τριμηνιαία, ετήσια), και αφού προηγουμένως έχουν συζητηθεί και συμφωνηθεί ως προς την ορθότητα τους με τους ελεγχόμενους.

Η Διοίκηση με την σειρά της αναλαμβάνει την υλοποίηση των προτάσεων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και θέτει χρονικά όρια για την εφαρμογή τους. Τα στελέχη μιας σύγχρονης Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου μπορεί να έχουν διαφορετικό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο, λόγω των διαφορετικών δραστηριοτήτων και διαδικασιών που ελέγχει η Υπηρεσία στα πλαίσια της Επιχείρησης. Έτσι, μπορεί να απαρτίζεται από Οικονομολόγους, Λογιστές, Διοικητικούς, Ειδικούς στα Μηχανογραφικά Συστήματα κλπ. Δυσχέρειες δημιουργεί η απουσία συγκεκριμένης περιγραφής των προαπαιτούμενων για την κάλυψη της θέσης του Εσωτερικού Ελεγκτή καθώς η τοποθέτηση ενός Εσωτερικού Ελεγκτή από το Μητρώο Ελεγκτών ΔΕΚΟ από μόνη της δεν εξασφαλίζει ότι τα συγκεκριμένα στελέχη πληρούν τις απαραίτητες ουσιαστικές προϋποθέσεις διενέργειας εσωτερικών ελέγχων στις Μονάδες Υγείας (π.χ. έλλειψη σχετικής εμπειρίας στον κλάδο, έλλειψη αποδεδειγμένων ικανοτήτων γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, κ.λ.π.) Ο Νόμος προβλέπει την τοποθέτηση Εσωτερικών Ελεγκτών και από το Μητρώο Ελεγκτών ΔΕΚΟ.

Στην πράξη επί του παρόντος οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας διορίζουν Εσωτερικούς Ελεγκτές με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά που λαμβάνουν (εφόσον πληρούν αυτοί κάποια ελάχιστα προσόντα). Τα στελέχη των Υπηρεσιών Εσωτερικού  Ελέγχου δε θα πρέπει να έχουν αρμοδιότητες που σχετίζονται με τις καθημερινές  δραστηριότητες ή δικαιοδοσία στις επισκοπούμενες διαδικασίες. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη ή εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής και διαδικασιών, ούτε να δημιουργούν αρχεία, ούτε να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία  υπό φυσιολογικές συνθήκες θα δύναται να ελεγχθεί από τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου.

Τι προβλέπει ο νόμος;
Σχετικά πρόσφατα ψηφίστηκε ο Ν. 4025 / 2011 περί των Μονάδων Υγείας μέρος του οποίου αφιερώθηκε και στην καθιέρωση του Εσωτερικού Ελέγχου στις Μονάδες Υγείας και στον διορισμό Εσωτερικών Ελεγκτών σε κάθε μία από αυτές με απόφαση των Δ.Σ. των Μονάδων Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω του Ν. 4025 / 2011 απαιτεί τη σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας στις μονάδες υγείας, σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά, η τήρηση του οποίου παρακολουθείται από σύστημα εσωτερικού ελέγχου.

Οι εσωτερικοί ελεγκτές επιλέγονται και από το Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών. Η παροχή των υπηρεσιών τους γίνεται με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απολαμβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας. Σε αυτό τα πλαίσιο ορίζεται Επιτροπή Ελέγχου, η οποία, μεταξύ άλλων, παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς την πορεία του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων.

Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να αναφέρει στον Διοικητή της μονάδας και στην Επιτροπή Ελέγχου κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του ελέγχου και να συντάσσει σχετικές μηνιαίες εκθέσεις ελέγχου. Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τις αρμοδιότητες του εσωτερικού ελεγκτή και της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου ρυθμίζεται από το Καταστατικό Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

Ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου
Ένας από τους βασικούς πυλώνες για την άσκηση ορθής εταιρικής διακυβέρνησης είναι ο Εσωτερικός Έλεγχος. Ο Έλεγχος έχει σαν πρωταρχικό σκοπό την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων στις Μονάδες Υγείας, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί κατά το στάδιο της λειτουργίας της σχεδίασης / προγραμματισμού. Με ευθύνη του Δ.Σ. και της ομάδας που διοικεί τις Μονάδες Υγείας (Διοικητή, Υποδιοικητή (όπου υφίσταται, Διοικητικού Διευθυντή, Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας) οργανώνεται σε κάθε μία από τις Μονάδες Υγείας το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο μέσα από σχετικές πολιτικές, διαδικασίες, οδηγίες και κανονισμούς αποσκοπεί στην εξάλειψη των κινδύνων που σχετίζονται με την δραστηριότητα τους.

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου επισκοπεί, αξιολογεί και συμβουλεύει την Διοίκηση της Μονάδας Υγείας σε θέματα που αφορούν το υφιστάμενο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της. Επίσης, είναι εκείνη η οποία θα επισημάνει τυχόν κινδύνους που απειλούν την καλή λειτουργία της και εκείνη η οποία θα συμβουλέψει στο πως οι κίνδυνοι που έχουν επισημανθεί, μπορούν να αντιμετωπισθούν. Δεν παίρνει η ίδια μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων, ούτε κανένα από τα στελέχη της εμπλέκονται με τις ελεγχόμενες δραστηριότητες και λειτουργίες της επιχείρησης, ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία της. Αποτελεί βέλτιστη πρακτική η ιεραρχικά άμεση ενημέρωση από τους Εσωτερικούς Ελεγκτές σχετικά με οποιαδήποτε σχέση (συγγενική ή άλλη) με ελεγχόμενους ή άλλα μέρη με τα οποία συνεργάζεται η Μονάδα Υγείας και είναι πιθανό να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους.

Η ανεξαρτησία δίνει τη δυνατότητα στο Διευθυντή και στο προσωπικό της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου να προσφέρουν ανεπηρέαστες και αμερόληπτες κρίσεις που είναι αναγκαίες για τη σωστή διεξαγωγή των ελέγχων. Η αξιολόγηση και οι απολαβές του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί καλή πρακτική να ανήκουν στην ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κάτι που επίσης δεν προβλέπεται στον Ν. 4025 / 2011, καθώς ο διορισμός των ελεγκτών δεν κρίνεται μόνο βάσει της επάρκειας και καταλληλότητας τους, αλλά βάσει του οικονομικού κόστους τους. Θα πρέπει δε να αναφερθεί ότι δεν προβλέπεται κανενός είδους αξιολόγηση του έργου των Εσωτερικών Ελεγκτών γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα Διεθνή Επαγγελματικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου.

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής για να πετύχει στο έργο του, πρέπει να έχει την αμέριστη υποστήριξη της Διοίκησης της Μονάδας Υγείας και ειδικότερα του Διοικητή και της Επιτροπής Ελέγχου, όργανα τα οποία θα του εξασφαλίζουν ελεύθερη πρόσβαση στα πάσης φύσεως αρχεία της και κάθε είδους βοηθητικού υλικού το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο στην αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Οι Προτάσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να κατευθύνονται προς την Διοίκηση της Μονάδας Υγείας, κυρίως σε μορφή γραπτών αναφορών (αναλυτικών και περιληπτικών) σε περιοδική βάση (μηνιαία, τριμηνιαία, ετήσια), και αφού προηγουμένως έχουν συζητηθεί και συμφωνηθεί ως προς την ορθότητα τους με τους ελεγχόμενους.

Η Διοίκηση με την σειρά της αναλαμβάνει την υλοποίηση των προτάσεων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και θέτει χρονικά όρια για την εφαρμογή τους. Τα στελέχη μιας σύγχρονης Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου μπορεί να έχουν διαφορετικό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο, λόγω των διαφορετικών δραστηριοτήτων και διαδικασιών που ελέγχει η Υπηρεσία στα πλαίσια της Επιχείρησης. Έτσι, μπορεί να απαρτίζεται από Οικονομολόγους, Λογιστές, Διοικητικούς, Ειδικούς στα Μηχανογραφικά Συστήματα κλπ. Δυσχέρειες δημιουργεί η απουσία συγκεκριμένης περιγραφής των προαπαιτούμενων για την κάλυψη της θέσης του Εσωτερικού Ελεγκτή καθώς η τοποθέτηση ενός Εσωτερικού Ελεγκτή από το Μητρώο Ελεγκτών ΔΕΚΟ από μόνη της δεν εξασφαλίζει ότι τα συγκεκριμένα στελέχη πληρούν τις απαραίτητες ουσιαστικές προϋποθέσεις διενέργειας εσωτερικών ελέγχων στις Μονάδες Υγείας (π.χ. έλλειψη σχετικής εμπειρίας στον κλάδο, έλλειψη αποδεδειγμένων ικανοτήτων γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, κ.λ.π.) Ο Νόμος προβλέπει την τοποθέτηση Εσωτερικών Ελεγκτών και από το Μητρώο Ελεγκτών ΔΕΚΟ.

Στην πράξη επί του παρόντος οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας διορίζουν Εσωτερικούς Ελεγκτές με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά που λαμβάνουν (εφόσον πληρούν αυτοί κάποια ελάχιστα προσόντα). Τα στελέχη των Υπηρεσιών Εσωτερικού  Ελέγχου δε θα πρέπει να έχουν αρμοδιότητες που σχετίζονται με τις καθημερινές  δραστηριότητες ή δικαιοδοσία στις επισκοπούμενες διαδικασίες. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη ή εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής και διαδικασιών, ούτε να δημιουργούν αρχεία, ούτε να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία  υπό φυσιολογικές συνθήκες θα δύναται να ελεγχθεί από τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου.


Μεθοδολογία Εσωτερικού Ελέγχου και Εύρος Εργασιών
Σύμφωνα με τις Διεθνείς Βέλτιστες Πρακτικές, η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να λειτουργεί ως ανεξάρτητη δραστηριότητα με βασική αρμοδιότητα την επισκόπηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας  των λειτουργιών και  δραστηριοτήτων της Μονάδας Υγείας. Δυστυχώς στον Ν. 4025 περιορίζεται σημαντικά το εύρος της εργασίας του Εσωτερικού Ελέγχου δίνοντας προτεραιότητα στους οικονομικούς – λογιστικούς ελέγχους (που ούτως ή άλλως καλύπτονται από τους ελέγχους των ορκωτών ελεγκτών λογιστών), παρά στους λειτουργικούς ελέγχους και στην αξιολόγηση των σχετικών κινδύνων γεγονός που περιορίζει την δυνατότητα των εσωτερικών ελεγκτών να προσθέτουν αξία με εισηγήσεις που θα συντελούσαν στην βελτίωση των λειτουργιών των Μονάδων Υγείας.

Εντούτοις, αρκετές Διοικήσεις Μονάδων Υγείας και έμπειροι Εσωτερικοί Ελεγκτές ξεπερνούν την έμφαση στους λογιστικο-οικονομικούς ελέγχους με εκτέλεση ειδικών έργων (special projects) συνήθως έπειτα από απαίτηση των Διοικήσεων των Μονάδων Υγείας. Έτσι, μπορούν να συνδράμουν σε έργα μείωσης κόστους (Cost Reduction), αιφνίδιους ελέγχους σε Κέντρα Υγείας – Περιφερειακά Ιατρεία, έκτακτες απογραφές σε διαχειρίσεις και κλινικές, έκτακτες καταμετρήσεις ταμείων, επιβεβαιώσεις ότι οι συμβάσεις με τις διάφορες συνεργαζόμενες εταιρείες εκτελούνται ικανοποιητικά (π.χ. εταιρείες catering, security, καθαρισμού), επιβεβαίωση μη πλασματικών εφημεριών και υπερωριών, παρακολούθηση ωρών εργασίας του προσωπικού μέσω αιφνιδιαστικών ελέγχων, επισκόπηση των διαδικασιών προμηθειών, οργάνωση γραμμής καταγγελιών (whistleblowing hotline) και πολλά άλλα παρόμοιου τύπου έργα.

Δεν είναι λογικό ο Εσωτερικός Ελεγκτής μιας Μονάδας Υγείας να εισηγείται μέτρα τα οποία συνδέονται με μεγάλο κόστος. Ο εσωτερικός έλεγχος δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αναφέρεται σε μονάδες τις οποίες θα κληθεί να ελέγξει σε μελλοντικό διάστημα και ιδιαίτερα στην οικονομική διεύθυνση αφού ο διευθυντής αυτής μπορεί να περιορίσει το εύρος του ελέγχου για ίδιο όφελος. Τέλος, αποτελεί καλή πρακτική όλη η μεθοδολογία του εσωτερικού ελέγχου να καταγραφεί σε σχετικό εγχειρίδιο λειτουργιών (Internal Audit Manual), ώστε να επιτυγχάνεται στο μέγιστο βαθμό η αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των εργασιών των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου.

Βασικά προβλήματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικού Ελέγχου των Μονάδων Υγείας στην Ελλάδα
Τα Διοικητικά Συμβούλια και οι Επιτροπές λειτουργούν περισσότερο ως εγκριτικά όργανα διεκπεραίωσης παρά ως εργαλεία χάραξης στρατηγικής. Οι δε επιτροπές οι οποίες υποτίθεται ότι διασφαλίζουν τις Μονάδες Υγείας από πιθανές απάτες ή λάθη φαίνεται να λειτουργούν περισσότερο για τον τύπο παρά για την ουσία (π.χ. επιτροπές παραλαβής που δεν βρίσκονται ποτέ στον τόπο παραλαβής).
Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η ίδια η οργάνωση των νοσοκομείων η οποία σε αρκετές περιπτώσεις βασίζεται σε απαρχαιωμένους οργανισμούς ή σε νέους κανονισμούς με βασικές ελλείψεις ή λάθη.

Το γεγονός αυτό δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο από την έλλειψη Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας οι οποίοι θα καθόριζαν τις βασικές πολιτικές και διαδικασίες των Μονάδων Υγείας. Τα μηχανογραφικά προγράμματα των νοσοκομείων παρά το τεράστιο κόστος εγκατάστασης και συντήρησης τους σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζουν δυσλειτουργίες ή ελλείψεις με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων και δεδομένων, η αξιόπιστη υποβολή αναφορών μέσω του ESY NET  και η εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής – Κοστολόγησης. Υπάρχουν νοσοκομεία που μένουν μήνες χωρίς υποστήριξη καθώς οι συμβάσεις καθυστερούν να ανανεωθούν ή δεν λαμβάνουν τις υπηρεσίες που θα έπρεπε.

Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι Μονάδες Υγείας πέραν της έλλειψης οικονομικών πόρων είναι η ανεπαρκής παρακολούθηση των αναλώσεων σε επίπεδο κλινικών, εργαστηρίων και χειρουργείων καθώς στα περισσότερα νοσοκομεία δεν τηρούνται μηχανογραφικά οι σχετικές αποθήκες με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουμε το απόθεμα σε φάρμακα και υγειονομικό υλικό συνολικά για την Μονάδα Υγείας παρά μόνο για τις Διαχειρίσεις. Το πρόβλημα αυτό δυσχεραίνεται από την απουσία τήρησης (παρά τα χρήματα που έχουν επενδυθεί) του ιατρονοσηλευτικού φακέλου ανά ασθενή ο οποίος θα έπρεπε να ενημερώνεται με όλο το ιστορικό του ασθενούς καθώς επίσης και με το σύνολο των εξετάσεων που έχει πραγματοποιήσει και των φαρμάκων που του έχουν παρασχεθεί.

Στους ιατρονοσηλευτικούς φακέλους λείπουν στις περισσότερες περιπτώσεις τα ιατρικά πρωτόκολλα με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τεκμηριωθούν κατάλληλα οι αγωγές που ακολουθούνται με την αντίστοιχη χρήση φαρμάκων και λοιπού υγειονομικού υλικού. Τα τμήματα προμηθειών των νοσοκομείων παρότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν αγοράσει τις αντίστοιχες μηχανογραφικές εφαρμογές εντούτοις δεν τις χρησιμοποιούν, ειδικά όσον αφορά την διαγωνιστική διαδικασία (κάτι το οποίο θα μείωνε αρκετά τους σχετικούς χρόνους υλοποίησης) και το κομμάτι της παρακολούθησης των συμβάσεων.

Σε αρκετές δε Μονάδες Υγείας δεν έχει γίνει κεντρική κωδικοποίηση των υλικών που προμηθεύονται με αποτέλεσμα το ίδιο είδος να καταχωρείται με πολλούς διαφορετικούς κωδικούς. Δεν παρακολουθείται τυποποιημένα και συστηματικά η απόδοση των προμηθευτών σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές. Δεν τηρούνται λίστες Εγκεκριμένων Προμηθευτών για τα εξω-συμβατικά υλικά με αποτέλεσμα να μη διασφαλίζεται η κατάλληλη επιλογή τους, Η λογικότητα των εξω-συμβατικών παραγγελιών δεν τεκμηριώνεται τις περισσότερες φορές. Τέλος, προβλήματα υπάρχουν με τις εκκαθαρίσεις νοσηλίων κυρίως λόγω του νέου τρόπου τιμολόγησης και της σχετικής υποβολής των νοσηλίων στον ΕΟΠΥΥ καθώς και σε τυχόν καθυστερήσεις λόγω ελλιπών στοιχείων των επί χρεώσει υλικών των ασθενών.

Οι καθυστερήσεις αυτές έχουν συνήθως σαν αποτέλεσμα την ενδεχόμενη καθυστέρηση της απόδοσης των νοσηλίων από τον ΕΟΠΥΥ. Πολλά άλλα προβλήματα εντοπίζονται καθημερινά τόσο από τις Διοικήσεις των Μονάδων Υγείας, όσο και από τους Εσωτερικούς Ελεγκτές. Οι τελευταίοι θα πρέπει με τις εισηγήσεις τους να ενθαρρύνουν τις διοικήσεις να λάβουν μέτρα περιορισμού των ανωτέρω προβλημάτων και να προσθέσουν αξία στις Μονάδες τους.

Τι πρέπει να γίνει;
Το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να ενισχύσει τον Εσωτερικό Έλεγχο στις Μονάδες Υγείας παρακολουθώντας στενά τις συστάσεις των Εσωτερικών Ελεγκτών μέσω ενός συντονιστικού οργάνου το οποίο θα συγκεντρώνει και θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης τουλάχιστον για τα σημαντικότερα ζητήματα που ανακύπτουν. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές από την άλλη δεν θα πρέπει να λειτουργούν χωρίς ποιοτικό έλεγχο της δουλειάς τους. Με ευθύνη συγκεκριμένου οργάνου του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να διενεργούνται τουλάχιστον ετησίως επισκοπήσεις των εργασιών εσωτερικού ελέγχου σε όλες τις Μονάδες Υγείας ώστε να εξασφαλιστεί η ουσιαστική και όχι η τυπική συμμόρφωση με τον Νόμο.

Προκειμένου να υπάρχει βάση για τον έλεγχο θα πρέπει να καθορισθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία ελέγχου (ερωτηματολόγια, checklists, προγράμματα ελέγχου, οδηγίες δειγματοληψίας, κ.λ.π.) των Μονάδων Δημόσιας Υγείας η οποία θα περιλαμβάνεται στους σχετικούς κανονισμούς και συγκεκριμένα πρότυπα μέτρησης της απόδοσης των Εσωτερικών Ελεγκτών. Τέλος, θα πρέπει να ενδυναμωθούν οι Επιτροπές Ελέγχου στις Μονάδες Δημόσιας Υγείας με ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. όπου θα έχουν βασικές γνώσεις λογιστικής – ελεγκτικής στα πρότυπα του Ν. 3693 που ισχύει για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις.

CFO Agenda (T. 022)
« 1 2 »
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο CFO Agenda Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Τρόφιμα – Ποτά

Τηλεπικοινωνίες

Goverment

Τουρισμός

Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά Είδη

Retail

Ευρωπαική Ένωση

Πληροφορική

Μεταφορές / Logistics

Ενέργεια / Περιβάλλον

Κατασκευές

Sales

Ναυτιλία

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778