CFO Agenda - Χρήσιμος Cfo είναι ο «γενναίος» Cfo

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Business strategy

Χρήσιμος Cfo είναι ο «γενναίος» Cfo

16 Μαΐου 2016 | 14:02 Γράφει ο Θεόκριτος  Χατζίρης Topics: Management

Θεόκριτος Χατζίρης

Το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που βιώνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, προετοίμασαν το έδαφος και προσέφεραν την ευκαιρία στον έλληνα CFO να αναδειχθεί ως ο στρατηγικός συνεργάτης του CEO, ώστε, βάσει των τεχνικών του δεξιοτήτων και της εμπειρίας του, να συμβάλλει καθοριστικά στη βιωσιμότητα του οργανισμού.

Η συνεισφορά του CFO μέχρι σήμερα βασιζόταν κυρίως στην εξοικονόμηση κόστους για την εταιρεία, καθώς και στη μεγι- στοποίηση του EBITDA ή του Net Profit. Ένας «σύγχρονος CFO» θα πρέπει να προχωρήσει πέρα από το Cost & Performance Management, και να σταθεί δίπλα στον CEO σε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων όπως, μεταξύ άλλων, επιχειρησιακή στρατηγική, επενδυτικές σχέσεις, capital and investment management, financial reporting, planning and analysis, θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, επέκταση σε νέες αγορές και δραστηριότητες, εξαγορές και συγχωνεύσεις και company valuation.

Η μέθοδος που εφαρμόζεται για τη στοχοθέτηση της εταιρείας στα επόμενα χρόνια (Budgets, Business Plan) θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Αυτό που κάνουν οι περισσότεροι CFOs είναι να κοιτούν προς τα πίσω για να προχωρήσουν μπροστά. Ο CFO με τον CEO θα πρέπει να αντιλαμβάνονται έγκαιρα τις τάσεις της αγοράς, να προβλέπουν τις εξελίξεις, και βάσει της εμπειρίας (αλλά και της διαίσθησής) τους, να διαμορφώνουν τη στρατηγική που θέλουν και μπορούν να ακολουθήσουν.

Από κοινού, ο CFO με τον CEO, θα πρέπει να προστατέψουν, να αναπτύξουν και να προσαρμό- σουν ανάλογα τον οργανισμό σε κάθε οικονομικό περιβάλλον. Ο CFO είναι εκείνος που θα λαμβάνει πρώτος τις ενδείξεις, βάσει της παρακολούθησης των διαφόρων δεικτών, κατόπιν θα ενημερώνει έγκαιρα τον CEO, και από κοινού θα αποφασίζουν τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις. Η συνεργασία των δύο, θα πρέπει να αφορά τομείς όπως:

  • Κατάρτιση του στρατηγικού - επιχειρηματικού πλάνου της εταιρείας και τις μεθόδους υλοποί- ησης του.
  • Εντοπισμός κίνδυνων που προκύπτουν από την αστάθεια και την αβεβαιότητα στο ευρύτερο οικο- νομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον και των πιθανών επιπτώσεων που οι κίνδυνοι αυτοί ενέχουν για την εταιρεία. Είναι επίσης υπεύθυ- νοι για τη λήψη μέτρων ώστε να μετριαστούν οι κίνδυνοι αυτοί.
  • Στις περιπτώσεις που ο CEO δεν έχει οικονομικό υπόβαθρο, ο CFO είναι υπεύθυνος για τη «μετα- λαμπάδευση» βασικής οικονομικής κουλτούρας στον CEO, ώστε να είναι σε θέση να αντιλαμβά- νεται τα βασικά οικονομικά μεγέθη.
  • Περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων, απο- σχίσεων εταιρειών, επέκταση σε νέες αγορές, ανάπτυξη νέων προϊόντων, ανάλυση κερδοφορίας και πλήθος άλλων τεχνικών θεμάτων που άπτονται των οικονομικών.

Απαραίτητο στοιχείο στην κοινή πορεία του CFO και του CEO είναι η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ο CFO έχει -εύλογα-χαρακτηριστεί ως το μυαλό ή το δεξί χέρι του CEO, ωστόσο, το βασικότερο στοιχείο που θα κρίνει στο τέλος τη σχέση αυτή είναι η μεταξύ τους χημεία. Εάν υπάρξει χημεία, ο συνδυασμός αυτός θα είναι αναμφίβολα πολύ πιο αποτελεσματικός και αποδοτικός για τον οργανισμό.

Το βασικότερο σε μία τέτοια συνεργασία είναι ο CFO να μην φοβάται να εκφράζει ελεύθερα την άποψη του, καθώς και ο CEO να αφιερώνει τον απαραίτητο χρόνο για να τον ακούσει. Ο CFO πρέπει να προτείνει κάτι το πρωτοποριακό και διαφορετικό, να μην συμφωνεί πάντα σε αυτά που ο CEO προτείνει, για να γίνεται αρεστός. Σε μία από τις εταιρείες που έχω εργαστεί, ο CEO είχε δηλώσει στο management committee ότι θέλει να ακούει τις δικές μας απόψεις και προ- τάσεις, χωρίς απαραίτητα να συμφωνούμε πάντα μαζί του, διαφορετικά δεν θα υπήρχε ο λόγος της ύπαρξής μας.

Για να μπορέσει ο CFO να ασχοληθεί και με θέματα στρατηγικής θα πρέπει πρωτίστως:

  • Nα το θελήσει ο CEO και να πιστέψει ότι η συμ- μετοχή του CFO στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη της στρατηγικής της εταιρείας είναι απα- ραίτητη.
  • Ο CFO να είναι σίγουρος ότι η οικονομική διεύ- θυνση είναι αρκετά οργανωμένη και ώριμη, ώστε να έχει τον απαιτούμενο χρόνο να ασχοληθεί με θέματα στρατηγικής.

Κοινός σκοπός τόσο του CFO, όσο και του CEO πρέπει να είναι η διατήρηση της υγείας της εταιρείας καθώς και η χρήση των διαθέσιμων πηγών της, άυλων και υλικών, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ο CFO και ο CEO πρέπει να είναι συντο- νισμένοι και ευθυγραμμισμένοι με τέτοιο τρόπο, ώστε να μεταφέρεται έμπρακτα στην εταιρεία ένα κλίμα σταθερότητας, συνέχειας, προοπτικής και ασφάλειας και μαζί να καθορίσουν το όραμα και τις αξίες της εταιρείας.

Στο τέλος της ημέρας βέβαια ο CEO είναι ο τελικός υπεύθυνος για την πορεία της εταιρείας, και ο CFO θα πρέπει να υποστηρίξει και να δουλέψει για τον CEO. Η κύρια ευθύνη για την αποτελεσματικότητα αυτής της σχέσης βαρύνει τον CFO.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ CFO ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δίνει τη δυνατότητα για καλύτερη οργάνωση, ώστε η εταιρεία να γίνει περισ- σότερη ευέλικτη και ευκίνητη, αλλά και να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για τους πελάτες της. Οι CFOs, ακόμη και σήμερα, δεν θεωρούν κύρια προτεραιότητα τους την εμπλοκή τους στο digital. Βεβαίως, δεδο- μένης της δυναμικής και της ταχείας ανάπτυξης του digital, η εμπλοκή τους σ΄αυτό είναι μονόδρομος και πιστεύω ότι θα πρέπει να τοποθετηθεί ψηλά στην agenda των προτεραιοτήτων των CFOs. Με την ανάπτυξη του digital τόσο στην εταιρεία όσο και στην οικονομική διεύθυνση, ανοίγονται νέοι δρόμοι για τα Data Analytics, Data Visualization, e-invoicing, Enhance Reporting, ώστε ο συνδυασμός και η κατάλληλη χρήση όλων των προηγούμενων να βελτιώσουν την ταχύτητα, την έγκυρη πληροφόρηση και να οδηγήσουν τη διοίκηση στη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων. Το βασικό μέχρι τώρα ήταν η έγκαιρη απόκτηση έγκυρων δεδομένων. Από εδώ και στο εξής, σημασία έχει να μπορείς να τα ερμηνεύσεις κατάλληλα, με σκοπό την εξεύρεση λύσεων που συμφέρουν τον οργανισμό.

CFO Agenda (T. 2016)
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο CFO Agenda Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Τρόφιμα – Ποτά

Τηλεπικοινωνίες

Goverment

Τουρισμός

Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά Είδη

Retail

Ευρωπαική Ένωση

Πληροφορική

Μεταφορές / Logistics

Ενέργεια / Περιβάλλον

Κατασκευές

Sales

Ναυτιλία

©2021 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778