CFO Agenda - Πως η Ευρώπη επιχειρεί να ξεκλειδώσει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Business strategy

Πως η Ευρώπη επιχειρεί να ξεκλειδώσει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση

20 Ιανουαρίου 2012 | 11:23 Γράφει ο Ηλίας Γ.  Μπέλλος Topics: Banks,Crisis Management

Horst Reichenbach, ο επικεφαλής της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα

Μια σειρά μέτρων δρομολογείται ήδη και μπορεί να δώσει πνοή στην πιστωτική επέκταση. Όπως αναφέρει η έκθεση της Ο΅άδας ?ράσης, για την Ελλάδα η πρόκληση είναι να εξασφαλιστεί βιώσιμος δανεισμός, δεδομένου του σημαντικού ρόλου του δανεισμού για τις επενδύσεις, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση στην πραγματική οικονομία.

Οι μέχρι στιγμής προσπάθειες της Ο΅άδας ?ράσης για την Ελλάδα από την Επιτροπή στον τομέα των χρηματοδοτήσεων επικεντρώθηκαν στη βελτίωση του προγραμματισμού και στην επιτάχυνση της εκταμίευσης χρηματοδοτικής συνδρομής από την πολιτική συνοχής. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε σε ορισμένα από τα καθυστερημένα δημόσια έργα, που είναι σε θέση να τονώσουν τις επενδύσεις και να διατηρήσουν πολλές θέσεις εργασίας.

Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτελεί επίσης, όλο και περισσότερο, πηγή ανησυχίας για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις. Μέρος από τη συνδρομή που προβλέπεται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, αναδιατίθεται για τη στήριξη της τραπεζικής δανειοδότησης Μικρομεσαίων Eπιχειρήσεων.

Η αποστολή της Ο΅άδας ?ράσης της Επιτροπής συνίσταται αφενός στον προσδιορισ΅ό και το συντονισ΅ό του συνόλου της τεχνικής βοήθειας που χρειάζεται η Ελλάδα, προκει΅ένου να φέρει σε πέρας το πρόγρα΅΅α προσαρ΅ογής της ΕΕ/?ΝΤ και αφετέρου στην επιτάχυνση της απορρόφησης κονδυλίων της ΕΕ στην Ελλάδα, στοχεύοντάς τα σε ΅έτρα για την προώθηση της οικονο΅ικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, της δη΅ιουργίας θέσεων απασχόλησης και της επι΅όρφωσης.

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε συρρίκνωση του τραπεζικού δανεισμού στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Τούτο οφείλεται ιδιαίτερα σε ελλείψεις όσον αφορά τη ρευστότητα, τη μεγαλύτερη αποστροφή ανάληψης κινδύνων, η οποία συνδέεται με την αύξηση των δανείων χαμηλών αποδόσεων (κυρίως από ΜΜΕ) και τη συμπίεση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών.

Αυτά υπογραμμίζει η πρώτη έκθεση της Ο΅άδας ?ράσης για την Ελλάδα της οποίας ο ρόλος είναι πλέον καθοριστικός στην διαδικασία λήψης αποφάσεων για την Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια σειρά μέτρων δρομολογείται ήδη και μπορεί να δώσει πνοή στην πιστική επέκταση. Όπως αναφέρει η έκθεση η άμεση πρόκληση είναι να εξασφαλιστεί βιώσιμος δανεισμός, δεδομένου του σημαντικού ρόλου του δανεισμού για τις επενδύσεις, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση στην πραγματική οικονομία.

«Η Ομάδα Δράσης θα προσπαθήσει να βοηθήσει με βάση τους παρακάτω άξονες:
• "τη βελτίωση της πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, ιδίως των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΠΜΜΜΕ), που αντιπροσωπεύουν το 99,9% των επιχειρήσεων, 86% της απασχόλησης και 72% της προστιθέμενης αξίας"
• "την εξασφάλιση της εθνικής συγχρηματοδότησης των έργων και προγραμμάτων που χρηματοδοτεί η ΕΕ και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας".

Ετσι από το Νοέμβριο δρομολογήθηκαν αρκετές προτάσεις επίσπευσης με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ιδιαίτερα στη μικροπιστώσεις. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ένα σημαντικό μέτρο για την καταπολέμηση της κρίσης το οποίο θα άρει τους περιορισμούς για επενδύσεις προερχόμενες από μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής.

Με τον τρόπο αυτό, «οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη επενδύσεων σε επιχειρήσεις σε οιοδήποτε στάδιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και όχι μόνο σε στάδια εκκίνησης». Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής –με απλά λόγια, μόχλευσης- θα μπορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο ώστε να παρέχουν μια σταθερή κεφαλαιακή βάση που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν υποχρεώσεις που συσχετίζονται με τον επιχειρηματικό κύκλο τους.

Επιπροσθέτως, διεξάγονται συζητήσεις για την αύξηση της συμμετοχής της ΕΤΕπ σε χρηματοδοτικά προγράμματα που απευθύνονται σε ΜΜΕ και, αντιθέτως, τον περιορισμό του κεφαλαίου συμμετοχής για τις εμπορικές τράπεζες. Μια τέτοια εξέλιξη θα συνέβαλε στην αντιστάθμιση της έλλειψης ρευστότητας στον ελληνικό τραπεζικό τομέα.

Όσον αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα έργα υποδομής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει να μπορούν οι πόροι της πολιτικής συνοχής, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, να χρησιμοποιηθούν ως δανειακά και εγγυητικά κεφάλαια. Αυτό μπορεί να καταστεί εφικτό με ένα μέσο καταμερισμού των κινδύνων το οποίο θα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή φορέας που λειτουργεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Εκτιμάται ότι οι ενέργειες αυτές θα οδηγήσουν σε αύξηση του δανεισμού και θα συμβάλλουν στην κινητοποίηση ιδιωτικών τραπεζών και επενδυτών ώστε να συμμετέχουν στη χρηματοδότηση μεγάλων έργων στην Ελλάδα.

Σε συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση, περί τα 2 δισ. ευρώ από τα 20 δισ. ευρώ που είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού (2007-2013) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, με στόχο την παροχή στήριξης στους πραγματικούς δικαιούχους. Τα εν λόγω 2 δισ. ευρώ θα μοχλευτούν έτσι ώστε να αυξηθεί η ρευστότητα που θα είναι διαθέσιμη στους τελικούς δικαιούχους στην Ελλάδα.

Κονδύλια ύψους 500 εκατ. ευρώ που προέρχονται από την πολιτική συνοχής θα μπορούν να παρασχεθούν υπό κοινή διαχείριση σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής τα οποία διαχειρίζεται κυρίως η ΕΤΕ. Με τον τρόπο αυτό, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα θα μπορούν να αποκτήσουν τη ρευστότητα που χρειάζονται ώστε να παρέχουν στη συνέχεια δάνεια σε ΜΜΜΕ. Οι δράσεις αυτές θα συνδέονται με προϋποθέσεις και θα περιλαμβάνουν διαδικασίες παρακολούθησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δάνεια αυτά φτάνουν στον πραγματικό στόχο. Οι πόροι αυτοί θα πρέπει να διατεθούν άμεσα.

Έως και 1,5 δισ. ευρώ μπορούν να αξιοποιηθούν για τη θέσπιση των προαναφερόμενων μέσων επιμερισμού του κινδύνου για τη στήριξη έργων και δράσεων συγχρηματοδοτούμενων από την πολιτική συνοχής, και – κυρίως ορισμένα από τα έργα προτεραιότητας. Ορισμένα από τα έργα και τις δράσεις αυτές διατρέχουν σήμερα κίνδυνο εξαιτίας της απουσίας της αναμενόμενης ιδιωτικής χρηματοδότησης ως αποτέλεσμα της κρίσης ρευστότητας.

Οι μέχρι στιγμής προσπάθειες της Ο΅άδας ?ράσης για την Ελλάδα από την Επιτροπή στον τομέα των χρηματοδοτήσεων επικεντρώθηκαν στη βελτίωση του προγραμματισμού και στην επιτάχυνση της εκταμίευσης χρηματοδοτικής συνδρομής από την πολιτική συνοχής. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε σε ορισμένα από τα καθυστερημένα δημόσια έργα, που είναι σε θέση να τονώσουν τις επενδύσεις και να διατηρήσουν πολλές θέσεις εργασίας.

Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτελεί επίσης, όλο και περισσότερο, πηγή ανησυχίας για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις. Μέρος από τη συνδρομή που προβλέπεται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, αναδιατίθεται για τη στήριξη της τραπεζικής δανειοδότησης Μικρομεσαίων Eπιχειρήσεων.

Η αποστολή της Ο΅άδας ?ράσης της Επιτροπής συνίσταται αφενός στον προσδιορισ΅ό και το συντονισ΅ό του συνόλου της τεχνικής βοήθειας που χρειάζεται η Ελλάδα, προκει΅ένου να φέρει σε πέρας το πρόγρα΅΅α προσαρ΅ογής της ΕΕ/?ΝΤ και αφετέρου στην επιτάχυνση της απορρόφησης κονδυλίων της ΕΕ στην Ελλάδα, στοχεύοντάς τα σε ΅έτρα για την προώθηση της οικονο΅ικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, της δη΅ιουργίας θέσεων απασχόλησης και της επι΅όρφωσης.

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε συρρίκνωση του τραπεζικού δανεισμού στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Τούτο οφείλεται ιδιαίτερα σε ελλείψεις όσον αφορά τη ρευστότητα, τη μεγαλύτερη αποστροφή ανάληψης κινδύνων, η οποία συνδέεται με την αύξηση των δανείων χαμηλών αποδόσεων (κυρίως από ΜΜΕ) και τη συμπίεση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών.

Αυτά υπογραμμίζει η πρώτη έκθεση της Ο΅άδας ?ράσης για την Ελλάδα της οποίας ο ρόλος είναι πλέον καθοριστικός στην διαδικασία λήψης αποφάσεων για την Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια σειρά μέτρων δρομολογείται ήδη και μπορεί να δώσει πνοή στην πιστική επέκταση. Όπως αναφέρει η έκθεση η άμεση πρόκληση είναι να εξασφαλιστεί βιώσιμος δανεισμός, δεδομένου του σημαντικού ρόλου του δανεισμού για τις επενδύσεις, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση στην πραγματική οικονομία.

«Η Ομάδα Δράσης θα προσπαθήσει να βοηθήσει με βάση τους παρακάτω άξονες:
• "τη βελτίωση της πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, ιδίως των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΠΜΜΜΕ), που αντιπροσωπεύουν το 99,9% των επιχειρήσεων, 86% της απασχόλησης και 72% της προστιθέμενης αξίας"
• "την εξασφάλιση της εθνικής συγχρηματοδότησης των έργων και προγραμμάτων που χρηματοδοτεί η ΕΕ και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας".

Ετσι από το Νοέμβριο δρομολογήθηκαν αρκετές προτάσεις επίσπευσης με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ιδιαίτερα στη μικροπιστώσεις. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ένα σημαντικό μέτρο για την καταπολέμηση της κρίσης το οποίο θα άρει τους περιορισμούς για επενδύσεις προερχόμενες από μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής.

Με τον τρόπο αυτό, «οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη επενδύσεων σε επιχειρήσεις σε οιοδήποτε στάδιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και όχι μόνο σε στάδια εκκίνησης». Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής –με απλά λόγια, μόχλευσης- θα μπορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο ώστε να παρέχουν μια σταθερή κεφαλαιακή βάση που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν υποχρεώσεις που συσχετίζονται με τον επιχειρηματικό κύκλο τους.

Επιπροσθέτως, διεξάγονται συζητήσεις για την αύξηση της συμμετοχής της ΕΤΕπ σε χρηματοδοτικά προγράμματα που απευθύνονται σε ΜΜΕ και, αντιθέτως, τον περιορισμό του κεφαλαίου συμμετοχής για τις εμπορικές τράπεζες. Μια τέτοια εξέλιξη θα συνέβαλε στην αντιστάθμιση της έλλειψης ρευστότητας στον ελληνικό τραπεζικό τομέα.

Όσον αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα έργα υποδομής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει να μπορούν οι πόροι της πολιτικής συνοχής, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, να χρησιμοποιηθούν ως δανειακά και εγγυητικά κεφάλαια. Αυτό μπορεί να καταστεί εφικτό με ένα μέσο καταμερισμού των κινδύνων το οποίο θα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή φορέας που λειτουργεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Εκτιμάται ότι οι ενέργειες αυτές θα οδηγήσουν σε αύξηση του δανεισμού και θα συμβάλλουν στην κινητοποίηση ιδιωτικών τραπεζών και επενδυτών ώστε να συμμετέχουν στη χρηματοδότηση μεγάλων έργων στην Ελλάδα.

Σε συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση, περί τα 2 δισ. ευρώ από τα 20 δισ. ευρώ που είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού (2007-2013) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, με στόχο την παροχή στήριξης στους πραγματικούς δικαιούχους. Τα εν λόγω 2 δισ. ευρώ θα μοχλευτούν έτσι ώστε να αυξηθεί η ρευστότητα που θα είναι διαθέσιμη στους τελικούς δικαιούχους στην Ελλάδα.

Κονδύλια ύψους 500 εκατ. ευρώ που προέρχονται από την πολιτική συνοχής θα μπορούν να παρασχεθούν υπό κοινή διαχείριση σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής τα οποία διαχειρίζεται κυρίως η ΕΤΕ. Με τον τρόπο αυτό, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα θα μπορούν να αποκτήσουν τη ρευστότητα που χρειάζονται ώστε να παρέχουν στη συνέχεια δάνεια σε ΜΜΜΕ. Οι δράσεις αυτές θα συνδέονται με προϋποθέσεις και θα περιλαμβάνουν διαδικασίες παρακολούθησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δάνεια αυτά φτάνουν στον πραγματικό στόχο. Οι πόροι αυτοί θα πρέπει να διατεθούν άμεσα.

Έως και 1,5 δισ. ευρώ μπορούν να αξιοποιηθούν για τη θέσπιση των προαναφερόμενων μέσων επιμερισμού του κινδύνου για τη στήριξη έργων και δράσεων συγχρηματοδοτούμενων από την πολιτική συνοχής, και – κυρίως ορισμένα από τα έργα προτεραιότητας. Ορισμένα από τα έργα και τις δράσεις αυτές διατρέχουν σήμερα κίνδυνο εξαιτίας της απουσίας της αναμενόμενης ιδιωτικής χρηματοδότησης ως αποτέλεσμα της κρίσης ρευστότητας.


Επόμενα βήματα
• Ουσιαστική πρόοδος μέχρι τα τέλη του 2011 θα δοθεί στο σχέδιο δράσης και τους συνολικούς πόρους των ?ιαρθρωτικών Ταμείων που μπορούν να αξιοποιηθούν για την καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.
• Σε βραχυπρόθεσμη βάση, επίσπευση της αξιοποίησης των πόρων που είναι διαθέσιμοι μέσω του JEREMIE και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας το οποίο διαχειρίζεται το ETEAN, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα μέσα αυτά μπορούν να δώσουν μια αποτελεσματική και γρήγορη λύση στο πρόβλημα της έλλειψης τραπεζικής ρευστότητας και του συνεχούς περιορισμού των πιστώσεων.
• Επίτευξη επαρκούς μόχλευσης των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και συμπερίληψη περισσότερο στοχευμένων προιόντων , μεταξύ άλλων, για πολύ μικρές επιχειρήσεις.
• Τέλος, θα χρειαστεί να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθούν τα παραπάνω χρηματοδοτικά μέσα επιμερισμού των κινδύνων ώστε να στηρίζονται πράξεις συγχρηματοδοτούμενες από την πολιτική συνοχής. Οι αναγκαίες αλλαγές των κανονισμών ώστε να επιτρέπεται η δημιουργία των εν λόγω μέσων πιθανολογείται ότι θα είναι έτοιμη έως τα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2012.

Υφιστάμενες εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τη στήριξη του τραπεζικού δανεισμού στις επιχειρήσεις
Τα ακόλουθα εθνικά και ευρωπαϊκά μέσα είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα για την στήριξη του δανεισμού στην πραγματική οικονομία, όπως:

JEREMIE (Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για πολύ μικρές έως και μεσαίες επιχειρήσεις): ανάλογα με τη μόχλευση που επιτυγχάνουν οι τράπεζες, ποσό ύψους 350 έως 450 εκατ. ευρώ περίπου θα πρέπει να είναι διαθέσιμο από το συγκεκριμένο ταμείο, από το οποίο 250 εκατ. ευρώ θα προέρχονται από δημόσιους πόρους (εθνικούς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Το μέσο JEREMIE παρέχει δανειακά προϊόντα με επιμερισμό του κινδύνου και προϊόντα επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Έχει ιδιαίτερη σημασία η βελτίωση του ρυθμού εκροής των πόρων του μέσου JEREMIE. Το JEREMIE είναι μια κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) (τη διαχείριση της οποίας έχει επί του παρόντος το ΕΤΕ) με στόχο την προώθηση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση μέσα από την εφαρμογή πράξεων χρηματοοικονομικής τεχνικής βάσει των κανονισμών των ?Τ (κοινή διαχείριση).

Ταμείο επιχειρηματικότητας: πρόκειται για το εθνικό μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που θεσπίστηκε από τις ελληνικές αρχές βάσει των κανονισμών της πολιτικής Συνοχής και τελεί υπό τη διαχείριση του ETEAN Α.Ε. Αποστολή του είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων σε ευνοϊκή χρηματοδότηση.

Και πάλι, ανάλογα με τη μόχλευση που θα επιτύχουν οι τράπεζες, ποσό ύψους περίπου ενός δισ. ευρώ θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στην πραγματική οικονομία μέσω του συγκεκριμένου ταμείου, εκ του οποίου 460 εκατ. ευρώ θα προέρχονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας-δημόσιους πόρους.

Δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: το 2009, 1,035 δισ. ευρώ διατέθηκαν σε ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης μέσω συνολικών δανείων της ΕΤΕπ προς τράπεζες· το 2010 και το 2011 έως σήμερα, δεν συνάφθηκαν συνολικά δάνεια της ΕΤΕπ για ΜΜΕ.

Ωστόσο, το 2010, ο δανεισμός στην Ελλάδα ανήλθε συνολικά σε 3,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων ένα δάνειο πλαίσιο ύψους 2 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση μέρους της εθνικής συμμετοχής στις επενδύσεις που συγχρηματοδοτούνται από την πολιτική συνοχής της ΕΕ. Στόχος αυτού του δανείου ήταν ο περιορισμός του κινδύνου ματαίωσης επενδύσεων σε βασικές υποδομές των περιφερειών.

Τι κάνει και πως λειτουργεί η «ειδική Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα»
Η ειδική Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα άρχισε τις εργασίες της την 1η Σεπτεμβρίου 2011. Έκτοτε, εργάζεται σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές για να εντοπίσει τις ανάγκες τους, καθώς και με τα κράτη μέλη και διεθνείς οργανισμούς που παρέχουν τεχνική βοήθεια. Πρόκειται να υποβάλλει τριμηνιαίες εκθέσεις στην Επιτροπή και την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται.

Η αποστολή της ομάδας Δράσης της Επιτροπής συνίσταται αφενός στον προσδιορισμό και το συντονισμό του συνόλου της τεχνικής βοήθειας που χρειάζεται η Ελλάδα προκειμένου να φέρει σε πέρας το πρόγραμμα προσαρμογής της ΕΕ/του ΔΝΤ και αφετέρου στην επιτάχυνση της απορρόφησης κονδυλίων της ΕΕ στην Ελλάδα, στοχεύοντάς τα σε μέτρα για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της κατάρτισης.

Η πρωτοβουλία αυτή έτυχε θερμής στήριξης από τους αρχηγούς κρατών της ζώνης του ευρώ (21 Ιουλίου παράγραφος 4) οι οποίοι δήλωσαν ότι «...τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα κινητοποιήσουν άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέσα προκειμένου να παράσχουν εξαιρετική τεχνική βοήθεια ώστε να συνδράμουν την Ελλάδα στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεών της...». Στη σύνοδο κορυφής για το ευρώ της 26ης Οκτωβρίου 2011 επιβεβαιώθηκαν τα εξής: «Εκφράζουμε την πλήρη υποστήριξή μας προς την ειδική ομάδα εργασίας για την τεχνική βοήθεια που συγκρότησε η Επιτροπή».

Ένα πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας είναι υπό κατάρτιση σε στενή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις πρωταρχικές τους ανάγκες. Εκτεταμένες επαφές πραγματοποιούνται με τα πλέον αρμόδια ελληνικά υπουργεία για τον εντοπισμό των τομέων προτεραιότητας.

CFO Agenda (T. 018)
« 1 2 3 »
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο CFO Agenda Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Τρόφιμα – Ποτά

Τηλεπικοινωνίες

Goverment

Τουρισμός

Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά Είδη

Retail

Ευρωπαική Ένωση

Πληροφορική

Μεταφορές / Logistics

Ενέργεια / Περιβάλλον

Κατασκευές

Sales

Ναυτιλία

©2019 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778