CFO Agenda - Η έκπτωση δαπανών επιχειρήσεων με το νέο Νόμο 4172/2013

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Tax & Audit

Η έκπτωση δαπανών επιχειρήσεων με το νέο Νόμο 4172/2013

22 Οκτωβρίου 2013 | 09:41 Γράφει ο Γιώργος  Σαμοθράκης Topics: Accounting

Στις παραγράφους που ακολουθούν παρατίθενται ορισμένες από τις σημαντικότερες διατάξεις του νέου νόμου σχετικά με τις εκπιπτόμενες δαπάνες των επιχειρήσεων, που κρίνεται ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα οικονομικά στελέχη. Στόχος του παρόντος είναι να αναδείξει συγκεκριμένα θέματα, ασάφειες ή καινοφανείς διατάξεις και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ότι εξαντλεί το ζήτημα της έκπτωσης των δαπανών.

Προσδιορισμός κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα (Αρθρο 21)
Όπως ορίζεται στο νόμο το κέρδος προκύπτει από το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μείον:

  • Επιχειρηματικές δαπάνες
  • Αποσβέσεις
  • Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης που συντάσσεται σύμφωνα με το ΕΓΛΣ και τον ΚΦΑΣ ή με βάση τον πίνακα φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης σε περίπτωσης εφαρμογής των ΔΛΠ. (άρθρο 21 παρ.2) Για πρώτη φορά «Επιχειρηματική συναλλαγή» θεωρείται κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις (3) ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων.

Σε περίπτωση συναλλαγών που αφορούν ακίνητα, η περίοδος του προηγούμενου εδαφίου είναι δύο (2) έτη. (άρθρο 21 παρ.3) Επίσης κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρο 21 παρ.4)

Γενικές προϋποθέσεις Εκπτωσης επιχειρηματικών δαπανών (Αρθρο 22)
Με τις νέες διατάξεις για την φορολογική αναγνώριση των επιχειρηματικών δαπανών θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,
β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της πραγματικής, στη βάση έμμεσων μεθόδων ελέγχου,
γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Αναμένεται τα προαναφερόμενα να διευκρινιστούν προς αποφυγή προβλημάτων και αυθαιρεσιών κατά τους φορολογικούς και άλλους ελέγχους.

Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (Αρθρο 23)
Σαφώς ορίζεται στο νόμο ότι δεν εκπίπτουν τα ακόλουθα.

α)τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους, εκτός από τα τραπεζικά δάνεια, κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος για την πλησιέστερη χρονική περίοδο πριν την ημερομηνία δανεισμού,
β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής,
γ) οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές,
δ) προβλέψεις για διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων, εκτός από εκείνες που εκπίπτουν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του ΚΦΕ,
ε) πρόστιμα και ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων,
στ) η παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα,
ζ) ο φόρος εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος και οι έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα και ο ΦΠΑ που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως ΦΠΑ εισροών,
η) το τεκμαρτό μίσθωμα σε περίπτωση ιδιόχρησης κατά το μέτρο που υπερβαίνει το 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου,
θ) οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των 300 ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 0,5% επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης,
ι) οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των 300 ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 0,5% επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης,
ια) οι δαπάνες ψυχαγωγίας, εκτός και αν η επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής,
ιβ) προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες και
ιγ) το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή για επιχειρηματικές δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους που κλείνουν μετά την 30.06.14. (άρθρο 72 παρ.2)

Αποσβέσεις (Αρθρο 24)
Παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης των αποσβέσεων των στοιχείων του ενεργητικού από τον κύριο των παγίων αλλά και από τον μισθωτή σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης. Ειδικότερα, καθορίζεται η έννοια του όρου «χρηματοοικονομική μίσθωση» καθώς και τα ειδικότερα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης περιουσιακών στοιχείων.

Επισφαλείς απαιτήσεις (Αρθρο 26)
Με τις νέες διατάξεις του ΚΦΕ προβλέπεται ότι τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών πελατών από τον φορολογούμενο εκπίπτουν φορολογικά ως ακολούθως:

Για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις οι οποίες παραμένουν ανείσπραχτες για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών και εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για την διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης μπορεί να σχηματιστεί πρόβλεψη (βλέπε πίνακα)

Δεν επιτρέπεται ο σχηματισμός προβλέψεων επισφαλών πελατών στις ακόλουθες περιπτώσεις επισφαλών απαιτήσεων

  • των μετόχων ή εταίρων της επιχείρησης με ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 10% και των θυγατρικών εταιρειών της επιχείρησης με ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 10%, εκτός αν για την αξίωση που αφορά αυτές τις οφειλές υπάρχει εκκρεμοδικία.
  • που καλύπτονται από ασφάλιση ή οποιαδήποτε εγγυοδοσία ή άλλη ενοχική ή εμπράγματη ασφάλεια ή για οφειλές του Δημοσίου ή των ΟΤΑ ή για εκείνες που έχουν δοθεί με την εγγύηση αυτών των φορέων.
Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν για προβλέψεις επισφαλών πελατών που σχηματίζονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν την 01.01.14 και μετά. Για τις προβλέψεις που έχουν σχηματισθεί τα έτη 2010 - 2013 θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1(θ) του άρθρου 31 του Ν.2238/1994. (άρθρο 72 παρ.4)

Μεταφορά ζημιών (Αρθρο 27)
Εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα μεταφοράς της ζημίας προς συμψηφισμό με επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα 5 φορολογικά έτη. Ωστόσο, εισάγονται νέες διατάξεις οι οποίες αφορούν:

  • Τις ζημίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή (απαιτείται να δοθούν διευκρινίσεις).
  • Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους μεταβληθεί η άμεση ή έμμεση ιδιοκτησία του μετοχικού κεφαλαίου ή τα δικαιώματα ψήφου της επιχείρησης σε ποσοστό πάνω από 33% της αξίας ή του αριθμού τους, τότε δεν έχει εφαρμογή η μεταφορά των ζημιών. Η συγκεκριμένη διάταξη δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση όπου ο φορολογούμενος αποδείξει ότι η μεταβολή της ιδιοκτησίας έγινε αποκλειστικά για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς λόγους.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 01.01.14 και μετά.

Προσδιορισμός των κερδών μέσω Εμμεσων μεθόδων ελέγχου
Καθορίζονται οι περιπτώσεις όπου το εισόδημα των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται με έμμεσες μεθόδους ελέγχου (ανάλυση ρευστότητας ή αρχή των αναλογιών ή της καθαρής θέσης ) σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Νόμος 4174/2013). Ειδικότερα, ορίζονται οι εξής περιπτώσεις:

α) Όταν δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα βιβλία ή τηρούνται βιβλία απλογραφικά αντί διπλογραφικά, δεν τηρούνται τα φορολογικά στοιχεία και τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και τα συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών και καθίστανται αδύνατες οι ελεγκτικές επαληθεύσεις.
β) Όταν δεν διαφυλάσσονται ή δεν προσκομίζονται μετά από δύο τουλάχιστον προσκλήσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου τα τηρούμενα βιβλία και τα φορολογικά στοιχεία, εκτός εάν υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών με αξιόπιστο τρόπο, από τον ίδιο τον υπόχρεο ή/και από τις διασταυρώσεις του ελέγχου.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για φορολογικές περιόδους που κλείνουν από την 01.01.14 και μετά. Ευχή όλων είναι οι νέες διατάξεις να οδηγήσουν στην πράξη σε ευχερέστερο καθορισμό των επιχειρηματικών κερδών και κατ επέκταση σε δικαιότερο προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης.

Η AS Network (www.asnetwork.gr), ενσω΅ατώνει τις εταιρείες Accounting Solutions Α.Ε. και Audit Services Α.Ε., είναι μέλος του διεθνούς δικτύου Geneva Group International και προσφέρει ελεγκτικές, φορολογικές, λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

CFO Agenda (T. 027)
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο CFO Agenda Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Τρόφιμα – Ποτά

Τηλεπικοινωνίες

Goverment

Τουρισμός

Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά Είδη

Retail

Ευρωπαική Ένωση

Πληροφορική

Μεταφορές / Logistics

Ενέργεια / Περιβάλλον

Κατασκευές

Sales

Ναυτιλία

©2021 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778